Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Terméktervezés módszertana; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Terméktervezés módszertana
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET050-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGET004-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Bevezetés a tervezésmódszertan alapvető kérdéseibe, amelyek elsajátításával a hallgatóban mélyítjük a rendszerben való gondolkodás szükségszerűségét. A tantárgy teljesítésével a hallgató rendszerszemléletű gondolkodása fejlődik.


Tudás: Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. Ismeri a természeti és a műszaki rendszerek közötti fontosabb analógiákat, és azok alkalmazásának lehetőségeit a tervezésben. Ismeri a csoportmunka etikáját és módszereit.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Tudja alkalmazni az ipari terméktervezéshez kapcsolódó szakirodalom számítási, modellezési elveit és módszereit. Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Képes csoportmunkában részt venni, illetve azt irányítani. Képes a tervezési projekteket a tervezési módszerek alkalmazásával elemezni és az alkalmazott munkameneteket módszertanilag megindokolni.
Attitűd: Munkája során jogkövető magatartásra és a mérnöki etikai szabályok figyelembevételére törekszik.
Autonomia és felelősség: A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel.
Tárgy tematikus leírása:

A termékvilág és termékéletpálya. Innováció és termékfejlesztés. A termékfejlesztés folyamatelemei, ütemezésük. Termékdefiniálás. A tervezési feladat megfogalmazása. A termékkoncepció előállításának folyamata, módszerei. A konstrukciós kialakítás néhány alapvető szabálya. Értékelő eljárások. Termékdokumentálás, CE jelölés, megfelelőség.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele:
1. A gyakorlati órákon való részvétel, legalább 7 alkalommal a félév során. Minden hallgató csak a saját gyakorlatán vehet részt.
2. A 2 db zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges szintű megírása. Időpontja 6.(42) és 12.(48.) hét, időtartama 60 perc, értékelése 0-40pont. Elégséges szint 50% (20 pont).
A zárthelyik elméleti kérdéseket és számítási feladatokat tartalmaznak. Az 5 db minimum kérdésből legalább 3-at kell helyesen megválaszolni, hogy valaki jogot szerezzen a vizsgajegy megajánlására.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A zárhelyi feladatok értékelése:
Elégtelen 0 - 19 pont
Aki eléri év közben a min. 60 pontot az megajánlott vizsgajegyet kaphat.
Jó 60 - 69 pont
Jeles 70 - 79 pont
Két db elégtelen vagy mulasztott zárthelyi nem pótolható az utolsó héten, hanem automatikusan az aláírás végleges megtagadását vonja maga után. A pótzárthelyik tananyaga, időtartama és értékelése azonos a zárthelyikével.
Elégtelen pótzárthelyi esetén a tanszék az aláírást pótolhatóan tagadja meg.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1.Kamondi, L.- Sarka, F.- Takács, Á.: Fejlesztés-módszertani ismeretek. Elektronikus jegyzet. Készült: „Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása” TÁMOP-4.1.2-08/1/a-2009-0001, Miskolc, 2011.
2.Hansen, F.: A módszeres géptervezés. Műszaki Könyvkiadó. 1969.
3. Pahl, G. – Beitz, W. – Feldhusen, J. – Grote, K. H.: Engineering Design, third edition, Springer Verlag, London, 2007.

Ajánlott irodalom:

1. Takács, Á.: Számítógéppel Segített Koncepcionális Tervezési Módszer, PhD. disszertáció, Miskolc, 2009.
2. Takács, Á.: Computer Aided Conceptual Design Theory-Summary of a PhD thesis, Miskolc, 2009.
3. Otto, K. –Wood, K.: Product Design, Prentice Hall, New Jersey, 2001.