Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Integrált terméktervezés I.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Integrált terméktervezés I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET056-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Sarka Ferenc - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Sarka Ferenc
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEGET047-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja, hogy a diákokat megtanítsuk az különböző szaktárgyakban elsajátított ismeretek együttes használatára. Egy évközi feladat kidolgozása során jutnak el oda, hogy a matematika, statika, géprajz, metallográfia ismereteket összekapcsolják egy mérnöki munkában. A feladat elkészítése során fontos, hogy a motívumkeresés módszerét egy konkrét tervezési feladat során gyakorolhassák a diákok, továbbá megismerkedhessenek olyan alapanyaggal, mellyel egyetemi tanulmányai alatt nem találkoznak, ez pedig a papír.


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat. Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Képes a természetben kifejlődött megoldások műszaki gyakorlatba való átültetésére. Képes hagyományos, illetve háromdimenziós termékmodellen alapuló közvetlen digitális gyártástechnológiákkal valós modellek, prototípusok elkészítésére, vizsgálatára és tesztelésére.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit. Piac-, környezet- és vevőorientált. Elkötelezett a terméktervezéshez, fejlesztéshez tartozó minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására. A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel.
Tárgy tematikus leírása:

1 Tárgy feltételeinek ismertetése, ütemterv féléves feladat ismertetése. A tervezési feladatban használt anyag a papír tulajdonságainak bevezetése.
2 Papírgyártás. Papír, mint műszaki anyag. A papír, mint dekoráció. A papír, mint hulladék, a papír újrahasznosítása, újrahasználata.
3 Tervezési folyamat lépéseinek bemutatása. Előtanulmányok, szabadalom, piackutatás, törvényi háttér felderítése.
4 Tervezési folyamat lépéseinek bemutatása. Igényjegyzék, követelményjegyzék, koncepciók, motívumkeresés.
5 Tervezési folyamat lépéseinek bemutatása. Részletes tervezés, szilárdsági vizsgálatok, anyagmegválasztás, műszaki dokumentáció készítésének követelményei.
6 Érdekes papírtermékek bemutatása, segítség az ötletgyűjtéshez
7 Papír kötések ismertetése, papírcsomagolások. Mi mindent lehet papírból készíteni.
8 Használati utasítás kialakítása
9 Üzemlátogatás
10 Húsvéti szünet
11 Modellkészítési technikák.
12 Prezentációs ötletek, hogyan tudjuk bemutatni a saját munkánkat.
13 Beszámoló a féléves feladatról
14 Elmaradt beszámolók pótlása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félévi feladat írásos dokumentációjának és térbeli makettjének bemutatása.
A szorgalmi időszakban: A félévközi jegy és aláírás megadásának feltétele, a gyakorlatok rendszeres látogatása.
A csoport munkájában való aktív részvétel, a csoportos és egyéni munkát, a projekt
előrehaladását és eredményét bemutató
prezentációkon való eredményes szereplés; a tervezési feladatok legalább elégséges szintű
teljesítése, valamint a második feladat egyéni részének legalább elégséges teljesítése,
különös tekintettel az egyénileg kidolgozott termékjavaslatokra. A félévi érdemjegy a
tervezési feladatok eredményei alapján kerül megállapításra, amelyben a tervezési folyamat,
a termék bemutatása, és dokumentáltsága egyaránt szerepet játszik.
A vizsgaidőszakban: -
- a félév folyamán készített teljes prezentáció bemutatása( PPT, dokumentáció, makettek, modellek alkotják a vizsgát), a dokumentáció kivételével nincs mód pótlásra

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Kamondi L. – Sarka F. – Takács Á. Fejlesztésmódszertani Ismeretek. Elérhetőség: (https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/7577/G3_02_fejlesztes_modszertani_ismeretek.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Sarka Ferenc – Szente József: Interaktivitás a tervezésben és a prototípusgyártásban. Elérhetőség: (https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/7508)

Terméktervezés- és fejlesztés (Társszerzők: Bercsey, T., Döbröczöni, Á., Dubcsák, A., Horák, P., Péter, J., Kelemen, G., Tóth, S.), Budapest 1997. Jegyzet a Phare HU 9305-01/1350/E1 program támogatásával

Scott Boylston: Designing Sustainable Packaging, 2009. ISBN 978 1 85669 597 8. Laurence King Publishing Ltd.

Ajánlott irodalom:

Joseph E. Shigley – Charles R. Mischke – Richard G. Budynas: Mechanical Engineering Design, McGraw Hill, 2004, ISBN 007-123270-2.

Sarah Roncarelli – Candace Ellicott: Packaging Esentials, 2010, ISBN13: 978 1 59253 603 0. Rockport Publishers.