Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Grafikai tervezés I.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Grafikai tervezés I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET054-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 3
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az ipari termék- és formatervező mérnök fontos feladata a szabadfelületek és formák számítógépes modellezése CAD alkalmazás segítségével. Ezek képességek elsajátításához a kurzus során a hallgatók megismerkednek egy erre alkalmas CAD program használatának alapjaival, megtanulnak felületeket létrehozni és módosítani. Megismerik a felületfolytonosság fokozatait a gakorlatban.


Tudás: Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri az ipari formatervezés történeti korszakait, annak kiemelkedő tervezőit és jellemző tárgyait.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és legalább egy idegen nyelven.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit. Piac-, környezet- és vevőorientált.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására. A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel.
Tárgy tematikus leírása:

1. Számítógépes felületmodellezés CAD alkalmazásainak megismerése
2. Ismerkedés az IcemSurf CAD program alapjaival
3. Ismerkedés az IcemSurf CAD program fontosabb funkcióival
4. Egyszerű felületek készítése
5. Összetett felületek készítése
6. Összetett felületek módosítási lehetőségei
7. Felületek közti átmenetek készítése
8. Felületek közti átmenetek módosítási lehetőségeinek megismerése
9. Felületek közti átmenetek különböző szintjei és pontosítási lehetőségei
10. Egyéni feladatok kijelölése és megbeszélése
11. Egyéni tervezési feladat kidolgozása
12. Egyéni tervezési feladat kidolgozása
13. Egyéni tervezési feladat kidolgozása
14. Ellenőrző feladat megoldása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Tartalma: min. 7 db. A-3-as tematikus grafikai tervezési sorozat (laponként: 6 db. 10x10 cm-es felületen) legalább elégséges szintű megoldása. A sorozatot megfelelő paszpartúrával kell ellátni.
Aktív részvétel a gyakorlati órákon, a szabadkézi vázlatok igényes elkészítése
A grafikai sorozatok, tervezési feladatok folyamatos fejlesztése a gyakorlati órákon.
A gyakorlati órákon történő, a tervezésekhez kapcsolódó oktatói előadások, korrektúrák figyelembe vételével, a grafikai sorozatok igényes befejezése.
A gyakorlati jegy meghatározásakor a gyakorlaton végzett munkát vesszük figyelembe, a portfólió értékelésével együtt.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Zala Tibor: A grafika története, Budapest, 1997. Tan- Grafix Kiadó.
Rudolf Arnheim: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Budapest, 1979. Gondolat Kiadó.
H. Leporini: Die Künstlerzeichnung, Braunschweig, 1955.

Ajánlott irodalom:

Kepes György : A látás nyelve. Budapest, 1979. Gondolat Kiadó.
Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció. 2002.
Ch. de Tolnay: History and Tecnique of Old Master Drawings, New York, 1943.