Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Ergonómia; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Ergonómia
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET072-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az ipari termék- és formatervező feladatok megoldásához szükséges ergonómiai szemlélet kialakítása. Megismerkedés az ergonómia tudományának kialakulásával, kezdeti és jelenlegi céljaival. Az antropometria, pszichológia, munkahelyszervezés fogalomrendszerének megismerése, továbbá az ember-gép rendszerek értékelésére vonatkozó módszertani ismeretek elsajátítása.


Tudás: Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével.
Attitűd: Munkája során a vonatkozó biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
Tárgy tematikus leírása:

1 Ergonómia fogalma, fejlődéstörténete
2 Termék ergonómia
3 Kijelzők és kezelőszervek
4 Jelzőelemek
5 Szoftver-ergonómia
6 Antropometria és észlelés
7 Észlelés, figyelem
8 Bútorok és munkahelyek
9 Munkakörnyezet és vizsgálata
10 Munkateljesítmény mérése
11 Egyéni feladatok kijelölése, részfeladatok tisztázása
12 Egyéni feladatokkal kapcsolatos team munka
13 Félévközi feladatok prezentációja
14 Félévközi feladatok prezentációja

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egyénileg egyeztetett ergonómiai tervezési feladat elkészítése, dokumentálása legalább 10 oldal terjedelemben.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Feladatok prezentációja 40%-ban, a dokumentáció kidolgozása 60%-ban számít bele a gyakorlati jegybe (ezen belül: tartalmi elemek 60% , formai követelményeknek való megfelelés 40%)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Hercegfi Károly; Izsó Lajos: Ergonómia, Typotex Kiadó, 2010, ISBN: 978-963-2790-95-4
BERÉNYI László: Számítógépes munkahelyek ergonómiájának kapcsolata az irodai munka minőségével, MAGYAR MINŐSÉG XXI : 8-9 pp. 13-22. , 10 p. (2012)
Vaszkó, M. (1977): Ergonómia, Tankönyvkiadó

Ajánlott irodalom:

Klein S.: Munkapszichológia I-II. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.
Kroemer, K. H. E et al (2003):Ergonomics : How to design for ease and efficiency, Prentice Hall, ISBN 0 13 752478 1
Szücs Veronika: Virtuális környezetek ergonómiai és műszaki vizsgálata 117 p., doktori disszertáció, Pannon Egyetem, 2019