Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Műszaki rajz; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Műszaki rajz
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET053-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bihari Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Tóbis Zsolt mesteroktató
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A műszaki rajz a műszaki szakemberek közötti kommunikáció nemzetközi nyelve. A műszaki rajz egy szabályrendszer, melynek elemeit nemzetközi szabványok rögzítik. A tantárgy keretében elsősorban a gépészet területére érvényes szabályok bemutatására kerül sor. Az általános ábrázolási szabályok mellett ismertetésre kerülnek a legfontosabb gépelemek rajzolási szabályai, valamint a gépszerkesztéshez szükséges különleges megoldások is.


Tudás: Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

1. Bevezetés. Alapfogalmak. Vetületképzés. Vetítési módok. Nézetek.
2. Metszetek. Szelvények. Anyagok metszeti jelölése.
3. Eltérés a nézetrendtől. Különlegességek.
4. Méretek megadása. Mérethálózat.
5. Mérettűrések. Illesztések. ISO illesztési rendszer.
6. Felületminőség. Érdesség megadása. Hőkezelés, felületkikészítés.
7. Csavarmenet ábrázolása és géprajzi megadása. Menetes kötések ábrázolása.
8. Fogazatok ábrázolása. Fogaskerék műhelyrajza.
9. Kapcsolódó fogaskerekek. Lánchajtás.
10. Kilincskerék. Ékkötés. Reteszkötés.
11. Bordás tengelykötés. Gördülőcsapágyak.
12. Rugók. Csavarrugók műhelyrajza.
13. Hegesztett és forrasztott kötések.
14. Szegecskötés. Ragasztott kötés.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során 7 rajzfeladatot kell megoldani. A feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. Az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
-
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A hallgatóknak a félév során 1 db zárthelyi dolgozatot kell megírniuk. A zárthelyi dolgozat értékelése: 0%-39% - elégtelen, 40%-54% - elégséges, 55%-74% - közepes, 75%-89% - jó, 90%-100% -jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
-
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Szente J. - Tóth O.: Géprajz (Segédlet). Tankönyvkiadó, Bp., 1987.
2. Nagy G. (szerk.): Gépszerkesztési Atlasz, GTE, Bp. 1991.
3. ISO Standards Handbook: Technical Drawing. Vol. 1. 2002, Ed. 4, 826 p., ISBN 92-67-10370-9.