Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

CAD alapok; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
CAD alapok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET052-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 1
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a gépészeti tervezés korszerű eszközeivel, kialakulásának mérföldköveivel, szoftveres és hardver eszközeivel, elsajátítják a 2D-s és a 3D-s modellezés alapjait, megismerik annak alapvető technikai hátterét. Konkrét tervezési/rajzolási feladatok útján gyakorlatot szereznek egy CAD szoftver alapvető eszközeinek használatában.


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait.
Képesség: Képes háromdimenziós számítógépes tervezőrendszerek alkalmazásával a termékkoncepciók, illetve termékek virtuális modellezésére és műszaki dokumentációjuk elkészítésére. Képes hagyományos, illetve háromdimenziós termékmodellen alapuló közvetlen digitális gyártástechnológiákkal valós modellek, prototípusok elkészítésére, vizsgálatára és tesztelésére.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

1. A tervezés (konstrukció) fogalma. A számítógéppel segített tervezéshez kapcsolódó fogalmak (CAD, CAM, CAE, stb.) jelentése.
2. A gépészeti tervezés folyamata. A számítógép szerepe, alkalmazási lehetősége a tervezés folyamatában.
3. CAxx technológiák integrálása. A számítógépes tervezés hardver eszközei.
4. A számítógépes tervezés szoftverei. 2D-s rajzoló szoftverek jellemzői.
5. Geometriai modellezés. Térgörbe parametrikus megjelenítése. Analitikus görbék.
6. Szplájnok. 2,5D-s modellek. 3D-s modellezés.
7. A huzalváz modell. A felületmodell. Felületelemek. Jellegzetes felületek.
8. Felületek parametrikus leírása. Szabadfelületek.
9. Testmodellezés (térfogati modellezés). A CSG modellezés. A Boole műveletek értelmezése.
10. A B-rep modellezés. Az alaksajátosság alapú modellezés.
11. A parametrikus modellezés.
12. Geometriai transzformációk. Homogén koordináták. Vetítések.
13. Megjelenítés. Takart vonalak eltávolítása. Láthatóságot vizsgáló technikák.
14. Grafikus rendszerek adatbázisai, grafikus rendszerek közötti kapcsolatot biztosító interfészek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Gyakorló feladatok után önálló feladatok megoldására kerül sor, melyek a 2D-s és a 3D-s modellezési ismereteket kérik számon.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Az értékelés mindkét esetben ötfokozatú minősítéssel történik.
Az aláírás megszerzéséhez minden önálló félévközi feladatnak legalább elégséges szintűnek kell lenni. A gyakorlati jegyet az önálló feladatokra adott osztályzatok eredménye (60%-ban) és a félév végén az előadás témaköreiből írt dolgozat osztályzatának átlaga (40%-ban) adja.. A 40pontos zárthelyi értékelése: 14p-tól 2; 23p-tól 3; 31p-tól 4; 36p-tól 5
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Horváth I. - Juhász I.: Számítógéppel segített gépészeti tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1996.
2. Kátai L. (szerk): CAD tankönyv. Typotex Kiadó. 2012. www.tankonyvtar.hu/hu
3. Kátai L. (Editor): CAD Book. Typotex Publishing House. 2012. www.tankonyvtar.hu/hu

Ajánlott irodalom:

Pahl G. - Beitz W.: A géptervezés elmélete és gyakorlata. Műszaki Könyvkiadó. Bp., 1981.
Encarnaçao J.-Schlechtendal E.G.: Számítógéppel segített tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Bp., 1987.
Bernhardt, R.: A számítógéppel támogatott tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Bp., 1989.
Pálma, R.: A számítógéppel segített tervezés alapjai. Veszprémi Egyetem. 1994.