Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szabadkézi rajz II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szabadkézi rajz II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET048-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Hircsu Mariann - művésztanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEGET047-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az ipari-termék és formatervező hallgatók alkotó munkára történő felkészítés céljainak megfelelően, a rajzi ábrázolás, és a különböző festészeti technikák, eljárások megismertetése. A jelenség, a látvány valósághű, és a művészileg átfogalmazott ábrázolások közötti különbségek megismerése. Az alkotó, design-mérnök művészi, alkotó - módszertanának elsajátítása


Tudás: Ismeri a természeti és a műszaki rendszerek közötti fontosabb analógiákat, és azok alkalmazásának lehetőségeit a tervezésben.
Képesség: Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.
Tárgy tematikus leírása:

1. A fény jelentősége.(bevezető előadás) A látás törvényszerűségei. A jelenségek színbeli tulajdonságai.
2. A színek jellemzése. A színgömb. Színkör festése. A színredszerek tanulmányozása festési gyakorlatok.
3. A színek hatásai, az ellentétek, a színkontraszt ,(fekete-fehér) kiegészítő színek kontraszthatásai.
4. A tónuskontraszt (világos-sötét színek) hideg-meleg kontraszt, a szimultán és hőfokkontraszt stb. hatásai.
5. A kompozíció fogalma, egység és dinamika. Természeti formák dinamizmusa és szerkezeti dinamizmus.
6. Bonyolult testek, beállítások dinamizmusai (átfedés, ívelt formák, átlós dinamizmusok).
7. Aránybeli feszültség keltette dinamizmusok, térközi dinamika, az aranymetszés szabálya.
8. A tárgy mint forma. Különböző használati tárgyak vonalrajza (üvegek, poharak ,csészék stb.).
9. Nagyméretű használati tárgyak vonalrajza, beállítás után a látszati rendszerben.( székek, asztalok stb.)
10.Nagyméretű tárgyak összetett kompozíciója, beállítás után a látszati rendszerben.
11.Összetett beállítású használati tárgyak tónusos tanulmányrajza, különböző grafikai megoldásokkal.
12.Gépi szerkezetek, kerék, tengely, stb. szerkezetelemző és grafikus rajzai.
13. Az emberi test anatómiája. Kirakati babák rajza. Alapvető anatómiai ismeretek. A csontváz.
14. Emberábrázolás. Az emberi fej, a portré.
A szín, a kompozíció, a tárgy mint forma, és az emberábrázolás témakörökben megvalósítandó rajzi és festészeti feladatok a Szabadkézi rajz I. tantárgyra épülnek.
Lágy és organikus formák, drapéria és mértani struktúrák együttes ábrázolása. Nagyméretű használati tárgyak, ipari formák és design elemek tanulmányrajza, elemzése. Általános szín-és látáselmélet: elmélet és gyakorlat, színes feladatok festése. Anatómia, emberábrázolás, csontváz, kirakati baba és élő modell alapján.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Rajzi portfólió mappában történő bemutatása.
Tartalma: min. 10 db. A/2 méretű tanulmányrajz, festési gyakorlat bemutatása a félév feladatiból, legalább elégséges szinten.
Aktív részvétel a gyakorlati órákon.
A tanulmányrajzok tanári korrektúrának megfelelő fejlesztése és igényes befejezése.
A táblai tanári rajzi magyarázatok rajzi rögzítése és mappában való elhelyezése.
A szorgalmi feladatok és az ütemezett feladatok határidőre történő elkészítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-5-ig terjedő osztályzattal. Csak a teljes portfólió értékelhető. Ezen belül a megítélés szempontjai:
a valóság helyes visszatükrözése, a látvány értelmező-elemző rajzának, festésének logikai és esztétikai szintje, az anyag és eszközhasználat minősége. A rajzi-festői és alkotói gondolkodás szintje
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Király Sándor: Az általános színtan és látáselmélet. Tankönyvkiadó, Budapest. 1970.
Barcsay Jenő: Művészeti anatómia. Corvina, Bp. 1970.
Barcsay Jenő: Ember és drapéria. Corvina, Bp. 1968.
Mühlher, Robert and Johann Fischl eds: Gestalt und Wirklichkeit. Berlin, 1967.

Ajánlott irodalom:

A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Bp. 1976.
Lukács György: Az esztétikum sajátossága I-II. Akadémiai Kiadó, Bp. 1963.
Berger Rene: A festészet felfedezése. I-II. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. ISBN 963 281 1925
Rathe, Kurt: Die Ausdruckfunktionen extrem verkürzter Figuren. London, 1938.