Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szabadkézi rajz I.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szabadkézi rajz I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET047-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Hircsu Mariann - művésztanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az ipari termék- és formatervező hallgatók alkotó munkára történő felkészítés céljainak megfelelően a rajzi ábrázolásmódok, a vizuális ábécé szerinti jelenségszerű szabadkézi rajzi gondolkodás és technikák megismerése. A jelenségszerű, a geometrikus és a művészi ábrázolásmódok közötti különbségek megismerése. A látvány értelmező-elemző rajzán túl, az intellektuális, - művészi, - mérnöki alkotások lényegi elemekre történő lebontási folyamatainak, de ugyanakkor építkező, alkotói módszertanának elsajátítása.


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Képes értelmezni és jellemezni az egyszerűbb műszaki rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.
Tárgy tematikus leírása:

1. A szabadkézi rajz elemi formái: pont, vonal, folt, eszközök, technikák. Távlati ábrázolás.
2. A kocka képei, és 6 esete. A kocka rajza a látszati rendszerben. Rajz elmélet, táblai magyarázatok.
3. Beállított mértani testek rajza a látszati rendszerben. Rajzi elemzések, szerkezeti összefüggések.
4. Hasáb és csonkolt kockaelemek tanulmányrajza a látszati ábrázolás szabályai szerint.
5. A rajzi értelmezés. A Monge féle vetületi ábrázolás és rekonstrukció beállított testcsoport alapján.
6. Henger, kúp,ellipszoid, a paraboloid, a hiperboloid, a tojásforma, a gömb rajzi elemzése .
7. Bonyolult testcsoport rajza (henger, kúp stb) a látszati rendszerben, beállítás alapján.
8. Összetett forgásformák, edények, kancsók szerkezeti , elemző rajza a látszati rendszerben.
9. Forgásformák tanulmányrajza, tónusos megoldással, ceruzával.
10. Forgásformák és kockák, hasábok kreatív összeépítése izometrikus axonometriában.
11. A geometrizálás fogalma a rajzi gondolkodásban. Természeti formák elemző rajza beállítás után.
12. A tudományos rajz-magyarázó rajz és a művészi rajz különbségei a természeti formák rajzában.
13. Beállítás utáni organikus természeti formák mértani, szerkezeti rajza.
14. Az előző formatanulmányok alapján síkdekoráció készítése, színes technikával.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Rajzi portfólió mappában történő bemutatása.
Tartalma. min. 10 db. A/2-es méretű tanulmányrajz/festés a félév feladataiból, legalább elégséges szinten.
Aktív részvétel a gyakorlati órákon.
A tanulmányrajzok tanári korrektúrának megfelelő fejlesztése és igényes befejezése.
A táblai rajzi magyarázatok rajzi rögzítése és a mappában történő elhelyezése.
Szorgalmi feladatok és ütemezett feladatok határidőre történő elkészítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Szalay Zoltán: A kockától az aktig. Bp. 2000.
Barcsay Jenő: Forma és tér. Bp. Corvina Kiadó. 1966.
Heribert Hutter: A művészi rajz története és technikája. Bp. Corvina Kiadó. 1968.
Abercombie, M.L.J.(1962.) The Anatomy of Judgement, London.

Ajánlott irodalom:

Szilvitzky Margit: A látás élménye. Bp. Nemzeti Tankönykiadó. 1995.
Gregory Richard: Az értelmes szem. Gondolat Kiadó, Bp. 1973.
Rudolf Arnheim: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Aldus Kiadó. Budapest, 2004.
Gombrich,E.H.( 1962.) Art und Illusion, London.