Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektrodinamika; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elektrodinamika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEFIT007M
Levelező: GEFIT007ML
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Kovács Endre - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 6
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja a természettudományos világkép fejlesztése, az elektromos és mágneses jelenségek, törvények részletes megismerése az egyetemi szintű matematikai apparátus felhasználásával.
Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel.
Képesség: Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a villamos szakterület tudásbázisát.
Attitűd: Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait. Nyitottan áll az önművelést, önfejlesztést szolgáló szakmai továbbképzésekhez.
Autonomia és felelősség: Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.
Tárgy tematikus leírása:
Maxwell egyenletek integrális és differenciális alakja, kontinuitási egyenlet. A mennyiségek viselkedése két közeg határfelületén. Elektrosztatikus terek vákuumban és szigetelőben. Skalárpotenciál, Poisson egyenlet. Konkrét töltéselrendezések terének számítása. Töltött részecskék mozgása sztatikus elektromos és mágneses terekben. Stacionárius áram mágneses tere, vektorpotenciál. Változó elektromágneses terek, elektromágneses hullámok. Energiaviszonyok, Poynting-vektor, diszperzió. Retardált potenciál. Hullámvezetők, hullámoptika
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A 4 db zárthelyi dolgozat feleletválasztós tesztkérdésekből áll. Az aláírás feltétele a pontok 20%-ának megszerzése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az oktató által előírt számú részletesen kidolgozott feladat beadása.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli kollokvium. Az írásbeli rész feleletválasztós tesztkérdésekből, számolási feladatokból és kifejtős kérdesekből áll. Értékelés: 50%-tól: elégséges, 60%-tól: közepes, 70%-tól: jó, 80%-tól: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli kollokvium. Az írásbeli rész feleletválasztós tesztkérdésekből, kifejtős kérdesekből és száolási feladatokból áll. Értékelés: 50%-tól: elégséges, 60%-tól: közepes, 70%-tól: jó, 80%-tól: jeles. A hallgató szóban javíthat az írásbelin megszerzett pontok alapján számított jegyhez képest.
Kötelező irodalom:
1. Az oktató honlapjára (http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/KovacsE/index.htm) feltett aktualizált tananyagok.
2. Hornyák L., Nagy E., Tarján I., Budó Á.: Kísérleti Fizika II., Alcím: Elektromosságtan és mágnességtan. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1989., ISBN: 963-18-1556-0.,
3. David J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics (3rd Edition) Prentice Hall, 1999.
Ajánlott irodalom:
1. Demjén-Szótér-Takács: Fizika II. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008., 302 o.,
2. Simonyi K.: Elméleti villamosságtan, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1967., 730 o., tankönyvi szám: 44245/1.
3. Horváth Zalán, Tél Tamás: Elméleti Fizikai Példatár 2. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1983) 13-73. o.