Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Műszaki hőtan; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Műszaki hőtan
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAHT211-B
Levelező: GEAHT211-BL
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bencs Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Dorogi Dániel, tudományos munkatárs
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEMAN510-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Az alapvető műszaki hőtan összefüggések és rendszerek megismertetése.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. Átfogóan ismeri az energetikai rendszerek és folyamatok, valamint az energiaátalakító gépek és technológiák alapvető működési elveit és módszereit. Ismeri az energetikai területhez kötődő hőerőgépek és összetett energiaátalakító rendszerek működési elveit, lényeges szerkezeti egységeit. Ismeri az energetikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes az energetikai és az általános műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az energetikai szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző on-line és nyomtatott szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
Attitűd: Nyitott és fogékony az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elvek és módszerek alkalmazására. Törekszik arra, hogy önképzése az energetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg. Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik az energetikai szakterülethez tartozó tervező és döntéstámogató szakértői rendszerek megismerésére és alkalmazására. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére, az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására. Megosztja tapasztalatait munkatársaival így is segítve fejlődésüket.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli az energetikai rendszerek üzemeltetését. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért. A rendszerelvű megközelítés alkalmazásával hozzájárul az energiahordozók és -források gazdaságos és fenntartható felhasználásához.
Tárgy tematikus leírása:

 Termodinamikai alapfogalmak. A termodinamika 0. főtétele. Reális és ideális gáztörvény. Energiafajták. A termodinamika I. főtétele zárt rendszerre. Fajhők és alkalmazásaik ideális gázok esetén. Ideális gázok egyszerű állapotváltozásai. Tiszta közegek termodinamikai jellemzői és állapotváltozásai. Gőztáblázatok és használatuk. A termodinamika I. főtétele nyitott rendszerre. A tömegmegmaradás tétele. Alkalmazási példák. A termodinamika II. főtétele. Az entrópiaváltozás fogalma és számítása ideális gázok és tiszta közegek esetén. Entrópiamérleg zárt és nyitott rendszerek esetén. Entrópiadiagramok. Izentrópikus turbina-, kompresszor- és áramlási hatásfokok. Energiamegmaradás körfolyamatoknál. Rankine-Clausius, Joule-Brayton, Otto-, Diesel-, valamint hűtő-hőszivattyú körfolyamatok. Többkomponensű közegek termodinamikája, a nedves levegő. Hőátviteli folyamatok. Síkfal és hengeres fal stacionárius, lineáris, hőforrásmentes hővezetése konvektív hőátadással a felültelen.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a félév során a gyakorlati órák idejében megírandó zárthelyikből külön-külön minimum 80% elérése!
A zárthelyiben az előadáson elhangzott és az előadás jegyzetben megtalálható fogalmak és tételek kerülnek megkérdezésre.
A zárthelyi dolgozatok minimumteszt jellegűek (rossz válaszért pontlevonás jár).
Az előadások 60%-án kötelező a részvétel, valamint a gyakorlatok maximum 30%-ról lehet hiányozni!
Félévközi teljesítmény vizsgajegybe történő beszámítására nincs mód.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele a félév során a gyakorlati órák idejében megírandó zárthelyikből külön-külön minimum 80% elérése!
A zárthelyiben az előadáson elhangzott és az előadás jegyzetben megtalálható fogalmak és tételek kerülnek megkérdezésre.
A zárthelyi dolgozatok minimumteszt jellegűek (rossz válaszért pontlevonás jár).
Az előadások 60%-án kötelező a részvétel, valamint a gyakorlatok maximum 30%-ról lehet hiányozni!
Félévközi teljesítmény vizsgajegybe történő beszámítására nincs mód.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Félévközi teljesítmény vizsgajegybe történő beszámítására nincs mód. A vizsga szóbeli jellegű, előtte egy minimumtesztet kell megírnia a hallgatónak elégséges szintre. A minimumteszt eredménye nem számít bele a vizsgajegybe.
Osztályozás:
0-39% elégtelen;
40-54% elégséges;
55-69% közepes;
70-84% jó;
85-100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Félévközi teljesítmény vizsgajegybe történő beszámítására nincs mód. A vizsga szóbeli jellegű, előtte egy minimumtesztet kell megírnia a hallgatónak elégséges szintre. A minimumteszt eredménye nem számít bele a vizsgajegybe.
Osztályozás:
0-39% elégtelen;
40-54% elégséges;
55-69% közepes;
70-84% jó;
85-100% jeles
Kötelező irodalom:

 [1] Moran, M.J., Shapiro, H.N., 1992. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons, New York

[2] Karaffa, F., 1994. Műszaki hőtan példatár. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1994.

[3] Vida, Gy., 1991. Műszaki hőtan. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, J14-1518

Ajánlott irodalom:

[1] Bihari, P., 2016. Hőtan. Termodinamika és hőközlés. Budapest

[2] Bihari, P., 2001. Műszaki termodinamika. Ideiglenes jegyzet. Budapest

[3] Faltin, H., 1970. Műszaki hőtan. Műszaki Tankönyvkiadó, Budapest

[4] Lakatos, Á., 2013. Hőtan, áramlástan. ISBN 978-963-9968-68-4