Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Általános fizika I.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Általános fizika I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEFIT001-B
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja a modern természettudományos alapismeretek kialakítása és fejlesztése a mechanika és hőtan tárgyköréből. A szaktárgyak megalapozásához szükséges fizikai fogalmak megismertetése, a modellalkotási képesség fejlesztése.
Tudás: Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok).
Képesség: Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
Kinematikai alapfogalmak. Newton axiómái. Teljesítmény- és munkatétel. Konzervatív mező, a mechanikai energiatétel. Perdülettétel. Centrális mező. Csillapított lineáris szabad rezgés. Gerjesztett rezgés. Impulzus- és perdülettétel pontrendszerre. A hőtan I. főtétele. Entrópia. A hőtan II. főtétele. Ideális gáz. A fajhő. Körfolyamatok. A kontinuumok Euler-féle leírása. Kontinuitási egyenlet. Az Euler-egyenlet. Bernoulli egyenlete.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A gyakorlatok rendszeres látogatása. Számolási gyakorlatokon kiadott feladatok otthoni megoldása, a megoldás bemutatása. Az előadásokon készült sajátkezű, megfelelő terjedelmű jegyzet bemutatása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli. Előre ismert vizsgatételek két csoportban, a tananyag felosztásához illeszkedően. Mind két tételcsoportból egy-egy véletlenszerűen kiválasztott tétel kidolgozása a vizsgafeladat. A kidolgozás ábrákat, fogalmak ismertetését, definíciókat, matematikai összefüggéseket, levezetéseket és diszkussziót kell, hogy tartalmazzon. A sikeres vizsgához mind két tétel külön-külön legalább elégséges szintű kidolgozása szükséges. Elégséges szintű a kidolgozás, ha tartalmazza a tételhez kapcsolódó alapvető fogalmak ismertetését az ehhez szükséges ábrákkal és matematikai összefüggésekkel. A többi érdemjegyet a minimum fölötti többlet tudás arányában kapja meg a hallgató. A vizsgajegy a két tételre kapott (legalább elégséges) jegyek átlagának egész része. Nem megengedett eszközök használata esetén a hallgató elégtelen érdemjegyet kap.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1.Kakuszi M., Majoros L., Takács Cs.: Fizikai feladatok I., Tankönyvkiadó, Bp., 1998.
2.Az oktató honlapjára feltett aktualizált tananyagok: http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/macsuga/Altalanos-I/index.htm

3.
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1.Budó Á.: Kísérleti fizika I., Tankönyvkiadó, Bp., 1968.
2.Budó Á.: Mechanika, Tankönyvkiadó, Bp., 1965.
3.Nagy K.: Termodinamika és statisztikus mechanika, Tankönyvkiadó, Bp., 1991
4.Halliday - Resnick: Fundamentals of Physics.