Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Fizika II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Fizika II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEFIT032-B
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Pszota Gábor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEFIT031-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja a modern természettudományos alapismeretek átadása az elektrodinamika, optika, atomfizika és magfizika tárgyköreiből. A természetleírás fizikai fogalmainak megismertetése, amire a szaktárgyak alapozhatnak, továbbá a modellalkotási és problémamegoldó képességek fejlesztése.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:
Az elektrosztatikus tér alaptörvényei. A fémes vezetés jellemzői. Egyenáram mágneses tere. Az anyag mágneses tulajdonságai. A nyugalmi és mozgási indukció jelensége és alkalmazásai. Ki- és bekapcsolási jelenségek. Soros RLC körök. A Maxwell-egyeletek. Elektromágneses hullámok szigetelőkben. Optika. A modern fizikához vezető tapasztalatok. A speciális relativitás elve. Idődilatáció és távolságkontrakció. Tömeg-energia ekvivalencia. Atomfizika. Magfizika és radioaktivitás.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A számolási gyakorlatok rendszeres látogatása, azokon megfelelő szereplés. A gyakorlatokon rendszeresen kiadott házi feladatok otthoni helyes megoldása, a megoldás beadása a megadott határidő lejárta előtt. A két 50 pontos zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 50 pont összesen, de egyik sem lehet 15 pontnál rosszabb).
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli vizsga, bizonyos esetekben szóbeli résszel. A tételek kihúzása előtt a hallgatónak 9 kérdést helyesen kell megválaszolnia a feltett 10 minimum kérdés közül (beugró). Ezek a minimum kérdések a félév során a hallgatók számára leadott anyag fundamentális definícióit, képleteit, törvényeit tartalmazzák, melyek ismerete szigorúan elvárt. Ennek hiányában a hallgató automatikusan elégtelen érdemjegyet kap. Sikeres beugró után az előre ismert vizsgatételekből két véletlenszerűen kiválasztott tétel (definíciók, törvények, ábrák, levezetések és szöveges részek) és további öt kiskérdés kidolgozása a vizsgafeladat. A dolgozat maximális pontszáma 100, tételenként 40 pont, kiskérdésenként 4 pont. A vizsga érdemjegye elégséges 50 ponttól, a további jegyek egyenlően oszlanak el a 100 pontos maximumig (62, 74, 87). A szorgalmi időszakban megszerzett pluszpontok beszámításra kerülnek a vizsga pontszámába. Ha a dolgozat javítása során felmerül annak gyanúja, hogy a hallgató tiltott eszközöket használt, akkor szóbeli vizsgát kell tennie. Nem megengedett eszközök bizonyított használata esetén a hallgató elégtelen érdemjegyet kap.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Az oktató honlapjára (http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/pszota/Fizika_II_MM_BSC/fizika_II.html) feltöltött előadás vázlatok
2. Kovács Endre, Paripás Béla: Fizika II. (ME jegyzet) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_PDF_GEFIT6102/adatok.html
Ajánlott irodalom:
1. Vitéz G.: Fizika II. (elektrodinamika, optika, a modern fizika elemei) http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/fiz2b/index.html
2. Demjén-Szótér-Takács: Fizika II. (Elektrodinamika, optika) tanszéki jegyzet
3. Budó Ágoston: Kísérleti fizika II-III.
4. Hevesi Imre: Elektromosságtan
5. Paul A.Tipler and Gene Mosca: Physics for scientists and engineers Vol. 2