Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Áramlás- és hőtechnikai gépek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Áramlás- és hőtechnikai gépek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAHT431-B
Levelező: GEAHT431-BL
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Szaszák Norbert - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Fodor Béla mérnöktanár
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEAHT211-B, GEAHT321-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Az alapvető dugattyús és turbógépek működési alapelvének, szerkezetének, üzemi jellemző paramétereinek, jelleggörbéiknek, valamint e gépek felhasználási lehetőségeinek és szabályozásuk módszereinek megismertetése mind erőgépek, mind munkagépek esetén.


Tudás: Átfogóan ismeri az alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. Alkalmazói szinten ismeri a gépészetben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására. Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. Képes a gépészeti meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Tárgy tematikus leírása:

Alapdefiníciók. Az erő- és munkagépek osztályozása különböző szempontok szerint. Csővezeték jelleggörbe. Az erő- és munkagépek alapvető üzemi jellemzői. Szivattyú csővezetékben. Turbógépek fő üzemi jellemzői. Turbószivattyúk működési elve, üzemi jellemzői, jelleggörbéi, szabályozásuk. Ventilátorok üzemi jellemzői, jelleggörbéi és szabályozásuk. Vízturbinák esésmagassága, reakciófoka, jellemző fordulatszáma. Vízturbina típusok felépítése, fő jellemzőik. Hidrodinamikus nyomatékváltó és tengelykapcsoló. Turbókompresszorok üzeme. Gáz- és gőzturbinák fő üzemi jellemzői, alkalmazási területeik. A térfogatkiszorítás elvén működő erő- és munkagépek osztályozása. Dugattyús szivattyúk üzemi jellemzői. Dugattyús szivattyúk folyadékszállításának időbeli lefolyása, a légüst. Dugattyús kompresszor. Radiál- és axiáldugattyús szivattyúk és motorok. A hidrosztatikus hajtómű. A forgódugattyús szivattyúk típusai, a fogaskerékszivattyú, a lamellás gép és a tömlőszivattyú folyadékszállítása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a félév során írandó egy zárthelyi dolgozat legalább 40%-os teljesítése. Az utolsó oktatási héten pótzárthelyit biztosítunk. Az aláírás feltétele a két zárthelyi valamelyikének legalább 40%-os teljesítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
aláírás, gyakorlati jegy, 1 db zárthelyi
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
félévközi zárthelyi min 40%, A zárthelyi összpontszáma: 100 pont. Ebből 10 pont 10 minimumkérdés, 30 pont három elméleti kérdés, 40 pont négy számpélda
Osztályozás:
0-39% elégtelen;
40-54% elégséges;
55-69% közepes;
70-84% jó;
85-100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
félévközi zárthelyi min 40%, A zárthelyi összpontszáma: 100 pont.
Osztályozás:
0-39% elégtelen;
40-54% elégséges;
55-69% közepes;
70-84% jó;
85-100% jeles
Kötelező irodalom:

 Dr. Szabó Szilárd: Áramlás- és hőtechnikai gépek Előadásvázlat, Miskolc-Egyetemváros 2016.

Dr. Szabó Szilárd: Áramlástechnikai gépek példatár

Dr. Nyíri András: Erő- és munkagépek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995.

Dr. Nyíri András: Erő- és munkagépek II., Miskolci Egyetemi Kiadó, 1996.

Ajánlott irodalom:

 Karassik, I.J., McGuire, T.: Centrifugal Pumps. Second Edition International Thomson Publishing, 1996.

R.I. Lewis: Turbomachinery performance analysis, John Wiley & Sons Inc., New York, 1996.

J.Giesecke, e. Mosonyi: Wasserkraftanlagen, Springer

Grúber József és szerzőtársai: Ventilátorok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974