Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Fénytan, színdinamika; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Fénytan, színdinamika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEFIT041-B
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEFIT021-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A fény érzékelésével kapcsolatos fizikai, biofizikai és pszichés folyamatok bemutatása. A tárgytervezés során a színhasználattal kapcsolatosan felmerülő kérdések fizikai, biofizikai és pszichés összefüggéseinek komplex bemutatása.
Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz.
Tárgy tematikus leírása:
Optikai alapismeretek. Fényforrások fizikai jellemzése. Az anyagok optikai tulajdonságai. A látás fizikai és élettani jellemzői. Színskálák, színrendszerek. A felületek optikai tulajdonságainak mérése, színmérés. Színminták előállítása, színkeverés. A Coloroid-színrendszer koordinátái és színösszetevői. A színek pszichoszomatikus hatásai. A szín használati, esztétikai és informatív funkciói. Szín és ergonómia. Színek térbeliségi hatásai, térbeli alakzat színes tervezésének alapjai. Textúrák, faktúrák, anyagfelületek.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A gyakorlatok rendszeres látogatása. Gyakorlatokon a hallgatók 4 alaklommal önállóan feladatokat oldanak meg. Az aláírás feltétele a feladatok megoldása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Előzetes egyeztetés során meghatározott, a színhasználathoz kötődő témakörben öállóan elkészített dolgozat beadása. A dolgozat megfelel, ha a meghatározott témakörben általánosan elfogadott ismeretek lényegi elemeit tartalmazza.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Az oktató honlapjára feltett aktualizált tananyagok: http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/macsuga/Fenytan/index.htm
Ajánlott irodalom: