Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Teszt és diagnosztika; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Teszt és diagnosztika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE229M
Levelező: GEVEE229ML
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem:
Diagnosztika blokk
Tárgyfelelős: Erdősy Dániel - doktorandusz
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEVEE228M
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Projekt alapú, csoportban végzett gyakorlati foglalkozás, amely felkészíti a hallgatókat a team-munkára.


Tudás: Rendelkezik a villamos területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Képes a villamosrendszerek és -folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információ feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására.
Attitűd: Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
Autonomia és felelősség: Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

Ipari mérőrendszerek, elektronikai gyártás tesztelési módszerei. MDA, ICT, Flyingprobe, AOI, AXI, peremfigyeléses teszt módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazása, eszközei. Tesztfolyamatok fejlesztésének módszerei. Tesztmódszerek alkalmazása a fejlesztési és gyártási folyamatokban. Számítógépes hálózatok kialakítása és felhasználása a mérésadatgyűjtésben.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Aláírás megszerzésének feltétele 1 db zárthelyi dolgozat; 1 db laboratóriumi gyakorlati feladat sikeres teljesítése.
Mindkét számonkérés esetén: Elégséges szint: 50%; közepes szint: 62%; jó szint: 75%; jeles szint: 87%.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás feltétele az órákon való aktív részvétel. Írásbeli dolgozat a hallgatókkal előre egyeztetett időpontban kerül megírásra.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Mindkét számonkérés esetén: Elégséges szint: 50%; közepes szint: 62%; jó szint: 75%; jeles szint: 87%.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Mindkét számonkérés esetén: Elégséges szint: 50%; közepes szint: 62%; jó szint: 75%; jeles szint: 87%.

Kötelező irodalom:
  1. Szabó N. elektronikus jegyzet, letölthető az oktató honlapjáról
  2. Zoltán István: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 1997.
  3. Data AcquisitionHandbook, MeasurementComputing Corporation, 2012. ThirdEdition. http://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/Data-Acquisition-Handbook.pdf
Ajánlott irodalom:
  1. O'Connor, Patrick DT: Test Engineering. JohnWiley&Sons Ltd., 2001, 268 pp, ISBN: 0-471-49882-3
  2. DM. Considine: Process/Industrial Instruments &ControlHandbook. McGraw-Hill, 1993, 972 o., ISBN: 0-07-012445-0.
  3. Seippel RG.:Transducers, Sensors, and Detectors. Prentice-Hall Inc., 1983,pp. 387-390, ISBN: 978-973-667-260-6 21.