Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Virtuális és távolról vezérelhető műszerezés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Virtuális és távolról vezérelhető műszerezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE228M
Levelező: GEVEE228ML
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem:
Diagnosztika blokk
Tárgyfelelős: Boros Rafael Ruben - tanársegéd
Közreműködő oktató(k): Erdősy Dániel
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja a vezeték nélküli műszerezés módszereinek, lehetőségeinek, funkcióinak megismerése. Kommunikációs protokollok áttekintése, kiváltképp a vezeték nélküli protokollok


Tudás: Rendelkezik a villamos területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Képes a villamosrendszerek és -folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információ feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására.
Attitűd: Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
Autonomia és felelősség: Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgatókkal interaktív előadás keretében feltérképezzük a virtuális és távolról vezérelhető műszerezés ipari létjogosultságát. Ezt követően hallgatók megismerkednek a mérésadatgyűjtő rendszerek működésével különböző szintű eszközöknél, mint mikrokontroller, PLC, számítógéppel támogatott rendszerek, és stand-alone rendszerek. Megismerkedünk ezen eszközöknél előszeretettel alkalmazott kommunikációs protokollokkal, kiemelt hangsúlyt fektetve a vezetéknélküli technológiákra. Gyakorlatban már megvalósított rendszerek analízise segíti a hallgatókat a tananyag elsajátításában.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás feltétele az órák legalább 50%-án való részvétel.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás feltétele az órák legalább 50%-án való részvétel.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Vizsgadolgozat alapján Elégséges szint: 50%; közepes szint 65%; jó szint 75%; jeles szint 85%.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Vizsgadolgozat alapján Elégséges szint: 50%; közepes szint 65%; jó szint 75%; jeles szint 85%.

Kötelező irodalom:

1. Szabó N. elektronikus jegyzet, letölthető a www.electro.uni-miskolc.hu/~elkszabo honalpról.
2. Zoltán István: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 1997
3. Data AcquisitionHandbook, MeasurementComputing Corporation, 2012. ThirdEdition. http://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/Data-Acquisition-Handbook.pdf

Ajánlott irodalom:

1. O'Connor, Patrick DT: Test Engineering. JohnWiley&Sons Ltd., 2001, 268 pp,
ISBN: 0 471 49882 3.
2. DM. Considine: Process/Industrial Instruments &ControlHandbook. McGraw-Hill, 1993, 972 o.,
ISBN: 0-07-012445-0.
3. Seippel RG.:Transducers, Sensors, and Detectors. Prentice-Hall Inc., 1983,pp. 387-390,
ISBN: 978-973-667-260-6 21.