Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamos modellezés és szimuláció; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamos modellezés és szimuláció
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE225M
Levelező: GEVEE225ML
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Erdősy Dániel - doktorandusz
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 3
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a villamos gépek és készülékek számítógépes modellezési eljárásait. Kialakítani egy átfogó szemléletet, amely rávilágít a hard és soft computing módszerekkel megvalósítható rendszer modellezésekre.


Tudás: Ismeri a modellezés és szimuláció villamos szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Képes a villamosrendszerek és -folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
Attitűd: Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
Autonomia és felelősség: Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

Villamos gépek és készülékek áramköri modelljei. Az áramkörök átmeneti jelenségeinek matematikai leírása differenciál egyenletek segítségével. Tranziens folyamatok számolása a Laplace-transzformáció alkalmazásával. Áramkör szimulációs programok használata az időbeni folyamatok tanulmányozására: PSpice, PSCAD. A villamos forgógépek kinematikája és dinamikája. A kinematikai és dinamikai egyenletek matematikai leírása differenciál egyenletek segítségével. Számítógépes szimulációs programcsomag használata általános differenciál egyenletrendszerek megoldása. A villamos hajtások szabályozástechnikai tömbvázlata. Simulink programcsomag alkalmazása villamos gépek és készülékek dinamikai modelljének elkészítésére. Esettanulmányok: behúzó tekercs, indító motor, gépkocsi generátor.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének a feltétele az órákon való aktív részvétel, valamint az egyéni feladat sikeres (legalább 50%) megoldása. 1 db félévközi zárthelyi dolgozat kerül megírásra.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének a feltétele az órákon való aktív részvétel, valamint az egyéni feladat sikeres (legalább 50%) megoldása. 1 db félévközi zárthelyi dolgozat kerül megírásra.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Az írásbeli zárthelyi dolgozat (max. 30 pont), valamint az egyéni gyakorlati feladat (max. 30 pont) egyenként legalább 50%-ra történő teljesítése. A gyakorlati jegy meghatározása az alábbiak szerint töténik:
1. 0-29 elégtelen
2. 30-39 elégséges
3. 40-49 közepes
4. 50-55 jó
5. 56-60 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Az írásbeli zárthelyi dolgozat (max. 30 pont), valamint az egyéni gyakorlati feladat (max. 30 pont) egyenként legalább 50%-ra történő teljesítése. A gyakorlati jegy meghatározása az alábbiak szerint töténik:
1. 0-29 elégtelen
2. 30-39 elégséges
3. 40-49 közepes
4. 50-55 jó
5. 56-60 jeles

Kötelező irodalom:
  1. Dr. Fodor György, Elméleti elektrotechnika, Tankönyvkiadó, I. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
  2. Dr. Fodor György, Elméleti elektrotechnika, Tankönyvkiadó, II. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
  3. Marci N.F., Thaler G. J.: Modeling and Simulation of Dynamic Systems, Thomson Delmar Learning, 2005.
Ajánlott irodalom:
  1. Horváth Gábor, Neurális hálzatok és műszaki alkalmazásaik, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.
  2. Campbell S. L., Chancelier J-P., Nikoukhah R.: Modeling and Simulation in Scilab/Scicos, Springer, 2006.
  3. Blága Csaba on-line jegyzet: Soft computing , Rendszeridentifikációtól a neuro-fuzzy-ig, az oktató honlapjáról letölthető
  4. Dr. Halász Sándor, Villamos hajtások, egyetemi tankönyv, Rotel Kft., 1993.