Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Méréselmélet és mérőrendszerek; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Méréselmélet és mérőrendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE224M
Levelező: GEVEE224ML
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Szabó Norbert - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 3
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja intelligens mérőrendszerek és mérési módszerek elméletének megismerése, a hardver felépítés tervezési lépéseinek és gyakorlatának elsajátítása, on-line-és off-line mérésvezérlő szoftverek fejlesztési ismereteinek megszerzése.


Tudás: Rendelkezik a mechatronikai területhez kapcsolódó gépészeti és villamos méréstechnikai, valamint matematikailag és informatikailag megalapozott méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Képes a mechatronikai rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok elméleti megfogalmazására és gyakorlati megoldására.
Attitűd: Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban gépészetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint minden olyan tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, megoldásokat igényelnek.
Autonomia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

Méréselmélet, mérőrendszerek modellezése, mérési eljárások tervezése, optimalizálása. Jel- és rendszermodellek. Folytonos és diszkrét jelek kezelése, sztochasztikus jelek analizálása. Mérési adatfeldolgozás matematikai módszereinek alkalmazása, véletlen hibák becslési módszerinek szimulációs tervezése. Statisztikai, regressziós, empirikus sűrűségfüggvény, hibák halmozódását kezelő adatfeldolgozó szoftverek fejlesztése méréstechnikai alkalmazásokra. Mért jelek feldolgozása idő- és frekvencia tartományban. Spektrum analizátor fejlesztése. Digitális filterezés elmélete és gyakorlati alkalmazása. Intelligens mérőrendszerek: Mérőrendszerek hardver felépítésének tervezése, érzékelők elmélete és gyakorlati alkalmazása, analóg jelkondicionálók tervezése. Mérésadatgyűjtő rendszerek tervezése. Mintavételezési módszerek és adatfeldolgozási módszerek közötti kapcsolódások, függőségek elemzése. Mérési folyamatok on-line vezérlésének módszerei. On-line mérőrendszerek időzítési és alarm módszereinek szimulációja és fejlesztése. Alarm technikák megbízhatóságának kiértékelése, hibakezelés módszerei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Részvétel a gyakorlati órákon. Maximum 2 hiányzás megengedett és pótolható. A hiányzások pótlása csak a szorgalmi időszakban, a tárgyjegyzővel egyeztetett időpontban lehetséges.
− 1 db beadandó dolgozat minimum elégséges teljesítése, amelyet írásban és szóban kell bemutatni.
− 1 db mérési feladat legalább elégséges szintű teljesítése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1 db zárthelyi dolgozat; 1 db laboratóriumi gyakorlati feladat

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A gyakorlati jegy a félév során elkészített és bemutatott beadandó dolgozat és a mérési feladat eredményeiből kerül kiszámításra az alábbiak szerint:
Beadandó dolgozat: max megszerezhető pont 50 pont, elégséges szint 20 pont. Írásbeli dolgozat - bemutató max. 25 -25 pont, elégséges szint mindkét fél részben 10-10 pont. Mérési feladat: max. megszerezhető pont: 50 pont; elégséges szint 20 pont.
Gyakorlati jegy kiszámítása:
0 – 39 pont között a gyakorlati jegy elégtelen
40 – 54 pont között a gyakorlati jegy elégséges
55 – 69 pont között a gyakorlati jegy közepes
70 – 84 pont között a gyakorlati jegy jó
85 – 100 pont között a gyakorlati jegy jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A zárthelyi dolgozat 40 pont, mérési gyakorlatokon szerezhető ugyancsak 40 pont. Így összesen 80 pont szerezhető:
Elégtelen 0 - 39 pont
Elégséges 40 - 49 pont
Közepes 50 - 59 pont
Jó 60 - 69 pont
Jeles 70 - 80 pont

Kötelező irodalom:

1. Szabó N. elektronikus jegyzet, letölthető a www.electro.uni-miskolc.hu/~elkszabo honalpról.
2. Zoltán István: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 1997
3. Data AcquisitionHandbook, MeasurementComputing Corporation, 2012. ThirdEdition. http://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/Data-Acquisition-Handbook.pdf

Ajánlott irodalom:

1. Schnell, L. szerkesztette: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki Könyvkiadó, 1985
2. J.G. Webster: The Measurement, Instrumentation and SensorsHandbook, 1998. CRC Press
3. Doebelin: Measurement Systems, McGraw-HillPubl. 1990.
4. Bolton: Measurement and Instrumentation Systems, Newnes, 1996.