Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mérés, jelfeldolgozás, elektronika; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Mérés, jelfeldolgozás, elektronika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE201MN
Levelező: GEVEE201MNL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Szabó Norbert - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Tordai György
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 12
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A méréselmélet alapjainak elsajátítása, mérőműszerek működési elvének és gyakorlati alkalmazásának megismerése.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.
Tárgy tematikus leírása:

Elektronikai alapismeretek, passzív és aktív áramköri elemek, aktív félvezető elemek lineáris és kapcsolóüzeme, erősítők, szűrők és komparátorok, passzív és aktív szűrők. Műveleti erősítők méréstechnikai alkalmazásai. Műszererősítők, szenzorok, hőmérséklet, elmozdulás, induktivitás, kapacitásmérés elve és eszközei. Mértékegység rendszerek, mérési hibák, analóg műszerek, feszültség-, áram és teljesítménymérés. Digitális mérési módszerek, Mintavételezési és kvantálási törvények, A/D és D/A átalakítás áramkörei. Jelek értelmezése és csoportosítása, Idő és frekvenciatartománybeli jelfeldolgozás.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során 1db zárthelyi dolgozatot + laboratóriumi mérési feladatokat kell teljesíteni

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A félév során 1db zárthelyi dolgozatot + laboratóriumi mérési feladatokat kell teljesíteni

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Mindkét számonkérés esetén: Elégséges szint: 50%; közepes szint: 63%; jó szint: 76%; jeles szint: 90%

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Mindkét számonkérés esetén: Elégséges szint: 50%; közepes szint: 63%; jó szint: 76%; jeles szint: 90%

Kötelező irodalom:

1. Zoltán István: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 1997
2. Data AcquisitionHandbook, MeasurementComputing Corporation, 2012. ThirdEdition. http://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/Data-Acquisition-Handbook.pdf

Ajánlott irodalom:

1. Schnell, L. szerkesztette: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki Könyvkiadó, 1985
2. J.G. Webster: The Measurement, Instrumentation and SensorsHandbook, 1998. CRC Press
3. Doebelin: Measurement Systems, McGraw-HillPubl. 1990.
4. Bolton: Measurement and Instrumentation Systems, Newnes, 1996.