Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Komplex tervezés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Komplex tervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE519B
Levelező: GEVEE519BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Somogyiné Dr. Molnár Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Bodnár István
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEVEE515B, GEVEE518B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 4
Gyakorlat (levelező): 24
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók önálló, de irányított szakmai munkára való felkészítése. Önálló kutatómunka folytatásának támogatása és vezetése, a kapott eredmények irásos anyagban történő összefoglalása, rögzítése.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait. Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. Ismeri a villamos szakterületen használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. Ismeri a villamos szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Ismeri a villamosmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes alapvető hardver és szoftver ismereteit felhasználva számítógépek kezelésére és programozására. Képes a villamos és nem villamos mérési módszerek elveinek gyakorlati alkalmazására. Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására. Képes a villamosenergia-ellátás, -tárolás és -átalakítás folyamatához kapcsolódó feladatok megoldására. Alkalmazni tudja a villamos gyártmányokhoz és gyártmányfejlesztésekhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket és módszereket. Képes értelmezni és jellemezni a villamos rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Képes alkalmazni a szakterület tanulási, ismeretszerzési és adatgyűjtési módszereit. Képes a szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmának feldolgozására magyar és idegen nyelven, és annak mérnöki feladatokra való felhasználására. Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven. Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással rendelkezik.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét. Elkötelezett a minőségi követelmények betartására és betartatására. Megosztja tapasztalatait munkatársaival.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére. Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában. A műszaki szakterületen képesítésének megfelelően önirányító és irányító. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

Heti rendszeres konzultálás a választott belső és külső konzulensekkel. A tárgy keretében olyan komplex feladat kidolgozása a cél, amelyben egy villamos-energetikai ellátási folyamat gyakorlati megvalósítását mutatjuk be. A korábban megszerzett ismeretekre alapozva matematikai, fizikai, villamosságtani, villamos gépek és hajtások alkalmazásai, villamos energia ellátás és rendszerek kérdései, számítástechnikai, biztonságtechnikai, villamos védelmi és automatikai ismeretek felhasználásával gazdaságosan működtethető villamos energiát szolgáltató egység üzemeltetési, karbantartási kérdéseit kell begyakorolni. Az adott feladat megoldásának megtervezése, a szakirodalom tanulmányozása, lehetséges megoldások összehasonlító értékelése, a választott megoldás kidolgozása, ellenőrzése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Hetenkénti rendszeres konzultálás a választott belső és/vagy külső konzulensekkel.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Hetenkénti rendszeres konzultálás a választott belső és/vagy külső konzulensekkel.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A konzulensek véleménye alapján. Elégséges szint az értékelésre adható maximális pontszám 50%-a.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A konzulensek véleménye alapján. Elégséges szint az értékelésre adható maximális pontszám 50%-a.
Kötelező irodalom:

1. Választott témának megfelelően a konzulens egyéni javaslata alapján.
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1. Választott témának megfelelően.
2.
3.
4.
5.