Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Energiaforrások és erőművek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Energiaforrások és erőművek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE518-B
Levelező: GEVEE518-BL
Tárgyfelelős intézet:
EEI - Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. habil Bodnár István - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEVEE503B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 12
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megismerni a villamosenergia-rendszerekben alkalmazott kapcsolókészülékeket, megszakítókat, szigetelőket és a hálózatok védelmének technológiai folyamatait.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait. Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait. Ismeri a villamos szakterületen használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. Ismeri a villamos szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Ismeri a villamosmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes a villamos és nem villamos mérési módszerek elveinek gyakorlati alkalmazására. Képes főbb villamosipari anyagok és technológiák felhasználását igénylő feladatok megoldására. Képes a villamosenergia-ellátás, -tárolás és -átalakítás folyamatához kapcsolódó feladatok megoldására. Alkalmazni tudja a villamos gyártmányokhoz és gyártmányfejlesztésekhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket és módszereket. Képes értelmezni és jellemezni a villamos rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Képes alkalmazni a villamos rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a villamos berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. Képes a szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmának feldolgozására magyar és idegen nyelven, és annak mérnöki feladatokra való felhasználására. Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással rendelkezik.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét. Elkötelezett a minőségi követelmények betartására és betartatására. Betartja és betartatja a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai követelményeket, törekszik arra, hogy önképzése a villamosmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Megosztja tapasztalatait munkatársaival. Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai szabályok figyelembevételére. Elkötelezett az egészség- és biztonságkultúra, az egészségfejlesztés iránt.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére. Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését. Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére. Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
Tárgy tematikus leírása:

Bevezetés a villamos készülékek világába. Egyen- és váltakozó áram bekacsolása. Bekapcsolási tranziensek számítása. A villamos ív, stacioner ívben lezajló folyamatok. Stacioner ív munkapontjainak számítása. A villamos ív, mint áramköri elem, Stacioner és kvázistacioner ív karakterisztikák. Egyenáram kikapcsolása, ívoltás. Váltakozó áram ideális kikapcsolása. Nagyfeszültségű megszakítók. Túlfeszültségek keletkezési módjai, túlfeszültség-védelmi eszközök. Olvadóbiztosítók, szakaszolók, és szakaszoló jellegű készülékkombinációk. Kisfeszültségű váltakozó és egyenáram megszakítása, ívoltása. Kisfeszültségű megszakítók, kismegszakítók, olvadóbiztosítók, terheléskapcsolók és kiválasztásuk. Kapcsolók, kontaktorok, relék és kioldók. Kontaktorok kiválasztása. Melegedési igénybevételek, erőhatások. Igénybevétel-számítás. Oszlopok, szigetelők és szerelvények. Zárlatok szoftveres szimulációja. Áramkörök, zárlatok, vezetékszakadások és kapcsolási sorrendek fizikai szimulációja. Transzformátor zárlatának mérése. Föld ellenállásának mérése. Napelemes terepi mérés napfényben. Tranziensvizsgálat. Szélerőmű mérése. Átkapcsolási tranziens és lengések vizsgálata.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során 2 zárthelyi dolgozatot és 2 db beadandó feladatot kell teljesíteni. Egy dolgozat időtartama 50 perc, pontszáma 50 pont. A beadandók pontszáma 10 és 5 pont. Az aláírás feltétele valamennyi beadandó feladat teljesítése, valamint mindkét zárthelyi legalább 50%-os teljesítése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A félév során 1 zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. A dolgozat időtartama 100 perc, pontszáma 100 pont. Az aláírás feltétele a zárthelyi legalább 50%-os teljesítése.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Megfelelt szint az össz pontszám (115) 50%-a (57,5 pont). Értékelése: 50%-tól elégséges, 60%-tól közepes, 70%-tól jó, 80%-tól jeles. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga a félév során elhangzott tananyagból kerül összeállításra. A félévközi teljesítmény alapján a jó és kiváló eredmények alapján megajánlott jegy szerezhető.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Megfelelt szint az össz pontszám (100) 50%-a (50 pont). Értékelése: 50%-tól elégséges, 60%-tól közepes, 70%-tól jó, 80%-tól jeles. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga az elhangzott tananyagból. A félévközi teljesítmény alapján a jó és kiváló eredmények alapján megajánlott jegy szerezhető.

Kötelező irodalom:

1. Koller, L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
2. Koller, L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
3. Mohamed, E., Hawary, El.: Introduction to Electrical Power Systems. IEEE Press. p. 368. 2008.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1. Stefányi, I., Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
2. Zalesszkij, A. M.: A villamos ív. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968.
3. Das, D.: Electrical Power Systems. 2007
4. Luspay, Ö.: Közép- és nagyfeszültségű hálózati berendezések diagnosztikai vizsgálata. Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete. Budapest. 2000. p. 352.
5.