Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektronikus átalakítók; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elektronikus átalakítók
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE515B
Levelező: GEVEE515BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Boros Rafael Ruben - tanársegéd
Közreműködő oktató(k): Boros Rafael Ruben
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEVEE503B, GEVEE508B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a villamos energia jellemzőinek átalakításánál alkalmazott teljesítményelektronikai félvezető eszközöket, elveket, módszereket és áramkörök számolását.


Tudás: Ismeri a villamos szakterületen használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes a villamosenergia-ellátás, -tárolás és -átalakítás folyamatához kapcsolódó feladatok megoldására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: A műszaki szakterületen képesítésének megfelelően önirányító és irányító.
Tárgy tematikus leírása:

Teljesítmény-elektronikai félvezető eszközök jellemzői. Be- és kikapcsolási idők. Diódák párhuzamos és soros kapcsolása. Tirisztor család: SCR, triak, GTO, LTT, SITh, MCT. Tirisztorok kommutációja. Tirisztorok gyújtása. Tranzisztor család: Power BJT, MOSFET, IGBT felépítése, működése és jellemzői. Bázisvezérlések, Totem-Pole. Teljesítménymodulok felépítése, technológiája, alkalmazása. AC/AC átalakítók: fázishasítás, hullámcsomag, szaggatás. DC/DC átalakítók: PWM, PFM. H-híd. Jelkövető-szabályozás. Áramvektor-szabályozás. Vezérlő integrált áramkörök. Egyenirányítók osztályozása. Alapkapcsolások. Egyenirányítók számolása, félvezetők igénybevétele. Felharmonikusok visszahatása a hálózatra. Meddőteljesítmény. Egy- és háromfázisú inverterek. Feszültség- és áram-inverterek. Közvetlen és közvetett frekvenciaváltók.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A zárthelyi dolgozat sikeres megírása (legalább 50%) és az egyéni beadandó feladat teljesítése. A zárthelyi 5 kérdésből áll, egy kérdés 10 pontot ér, részpont adható. A zárthelyiben egy számításos példa és négy elméleti kérdés van. A sikertelen zárthelyi dolgozat a pótzárthelyi időpontjában pótolható. Kimagaslóan aktív hallgató, aki interaktívan becsatlakozik az előadásba, plusz pontot kaphat, mely beleszámít
a zárthelyi dolgozatba.
Vizsgajegy megszerzése: A vizsga 10 kérdésből áll, egy kérdés 10 pontot ér, részpont adható. A vizsgában csak elméleti kérdés van. Megajánlott jegy adható annak, aki legalább 4 kérdést teljesít a zárthelyi dolgozatban.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A félév során az aláírás teljesítésének feltétele két dolgozatnak elégséges szintű (legalább 50%-os) teljesítése és a bemutató mérésen való részvétel. A dolgozatok időtartama 50 perc. Egy dolgozat értéke 30 pont. Tehát külön-külön 15-15 pontot kell elérni az aláírás megszerzéséhez. Összesen 60 pont szerezhető.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

 1. 0-24 elégtelen
2. 25-31 elégséges
3. 32-38 közepes
4. 39-44 jó
5. 45-50 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A vizsga letételének módja szóbeli, az előre kiadott vizsgakérdések alapján. Két kérdés elégéséges szintű kidolgozása szükséges az eredményes vizsgához. Félév során megszerezhető pontok 2x30=60. 1. 0-29 elégtelen, 2. 30-39 elégséges, 3. 40-49 közepes, 4. 50-55 jó, 5. 56-60 jeles. Aki jó vagy jeles szintet ér el, jegymegajánlásban részesül.

Kötelező irodalom:

1. Heumann, K.,: A teljesítményelektronika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979
2. Puklus Zoltán, Teljesítményelektronika, Universitas.Győr Nonprofit Kft., 2007
3. Rashid, M., H.: Power Electronics, Prentice Hall, 1993.

Ajánlott irodalom:

1. Csáki Frigyes, Ganszky Károly, Ipsits Imre, Marti Sándor, Teljesítményelektronika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971
2. Csáki Frigyes, Hermann Imre, Ipsits Imre, Kárpáti Attila, Magyar Péter, Teljesítményelektronika példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975,
3. Rashid, M.H.: PSpice for Power Electronics and Electric Power, Pretince-Hall, 1995
4. Dr. Kovács E: Teljesítményelektronika Mechatronikai mérnöki alapszakos hallgatóknak, on-line jegyzet. http://www.uni-miskolc.hu/~elkke
5. Marti Sándor, Erősáramú elektronika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.ű