Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamos gépek.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamos gépek.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE513B
Levelező: GEVEE513BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. habil Bodnár István - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEVEE503B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Megismertetni a villamos gépek felépítését, szabályozott működését, üzemeltetését, áramdiagramját, nyomaték-fordulatszám jelleggörbéit.
Tudás: Ismeri a villamos szakterületen használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes a villamosenergia-ellátás, -tárolás és -átalakítás folyamatához kapcsolódó feladatok megoldására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: A műszaki szakterületen képesítésének megfelelően önirányító és irányító.
Tárgy tematikus leírása:
Villamos gépek osztályozása. Mágneses körök számolása. Egy fázisú transzformátor felépítése, szabályozott működése, helyettesítő kapcsolása, üresjárási és rövidzárási mérése. Háromfázisú transzformátor szerkezeti sajátosságai, kapcsolása, kiegyenlítetlen terhelésének kiküszöbölése, óraszám, párhuzamos üzem. Forgó mágneses mező létrehozása, matematikai leírása, forgó villamos gépek sajátosságai. Háromfázisú indukciós gép felépítése, szabályozott működése, helyettesítő kapcsolása, munkadiagramja, mérése, nyomatéka-fordulatszám jelleggörbéje, indítása, fordulatszám változtatása, fékezése, egyfázisú táplálása. Egyfázisú aszinkronmotor: kondenzátoros segédfázis, hasított pólus. Indukciós gép generátoros üzeme. Szinkron gép felépítése, szabályozott működése, nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje, áramdiagramja, V-görbéje, generátoros üzeme, hálózatra kacsolása, motoros üzeme. Különleges szinkrongépek. Egyenáramú gépek felépítése, szabályozott működése, indukált feszültsége, nyomatéka, armatúra visszahatás, kompenzálás, kommutáció, külső, párhuzamos, soros és vegyes gerjesztések, generátor és motor üzem, jelleggörbék. Különleges egyenáramú gépek.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során 2 zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. Egy dolgozat időtartama 50 perc, pontszáma 50 pont. Megfelelt szint az össz pontszám (100 pont) 50%-a (50 pont).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A félév során 1 zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. A dolgozat időtartama 100 perc, pontszáma 100 pont. Az aláírás feltétele a zárthelyi legalább 50%-os teljesítése (50 pont).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

50%-tól aláírás. Ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 50%-60%: elégséges, 60%-70%: közepes, 70%-80%: jó, 80% fölött: jeles. A félévközi teljesítmény alapján a jó és kiváló eredményekre megajánlott jegy szerezhető.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

50%-tól aláírás. Ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 50%-60%: elégséges, 60%-70%: közepes, 70%-80%: jó, 80% fölött: jeles. A félévközi teljesítmény alapján a jó és kiváló eredményekre megajánlott jegy szerezhető.

Kötelező irodalom:
1. Farkas András, Gemeter Jenő, dr. Nagy Lóránt, Villamos gépek, KKMF-1176, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest 1997.
2. Dr. Halász Sándor, Automatizált villamos hajtások I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
3. Halász Sándor, Hunyár Mátyás, Schmidt István, Automatizált villamos hajtások II., Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.
4. A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, A. Kusko, Electric Machinery, International Student Edition, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., Tokyo, Japan, 1986.
5. Hunyár Mátyás, Schmidt István, Veszprémi Károly, Vincze Gyuláné, A megújuló és környezetbarát energatika villamos gépei és szabályozásuk, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.
Ajánlott irodalom:
1. Dr. Rajki Imre, Törpe és automatikai villamos gépek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.
2. Helmut Moczala, Törpe villamos motorok és alkalmazásaik, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
3. M. P. Kazmierkowski, H. Tunia, Autamtic Control of Converter-Fed Drives, Elesevier, Amsterdam, 1994.
4. Csaba Blága, Jenő Nagy, Dynamics and control of ac drives, Politecnico di Torino, Italy, Volume 1., lecture notes, May 26, 1994.
5. Csaba Blága, Jenő Nagy, Dynamics and control of ac drives, Politecnico di Torino, Italy, Volume 2., lecture notes, May 26, 1994.