Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Tesztelés és diagnosztika; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Tesztelés és diagnosztika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU525B
Levelező: GEVAU525BL
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Vásárhelyi József - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Erdősy Dániel
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:GEVEE524B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Az elektronikai iparban használatos tesztelési és diagnosztika módszerek megismerése. Egyedi projekteken keresztül a hallgatók megtanulnak csapatmunkában dolgozni, tervezni, kivitelezni és tesztelni.


Tudás: Ismeri a villamos szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Képes a villamos és nem villamos mérési módszerek elveinek gyakorlati alkalmazására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

1 db zárthelyi dolgozat; 1 db projekt feladat leadása. Mindkét részből el kell érni a min 50%-ot a tárgy teljesítéséhez.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1 db zárthelyi dolgozat, ahol el kell érni a min 50%-ot a tárgy teljesítéséhez.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Elégséges szint: 50%; közepes szint: 62%; jó szint: 75%; jeles szint: 87%.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Írásbeli vizsga zárthelyi. Elégséges szint: 50%; közepes szint: 62%; jó szint: 75%; jeles szint: 87%.

Kötelező irodalom:

1. Szabó N. elektronikus példatár, letölthető a www.electro.uni-miskolc.hu/~elkszabo honalpról
2. IEEE 1149.1 JTAG and boundary scan tutorial (2007)
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1. Schnell, L. szerkesztette: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki Könyvkiadó, 1985
2. Zoltán István: Méréstechnika (Egyetemi Tankönyv) 1997
3. J.G. Webster: The Measurement, Instrumentation and SensorsHandbook, 1998.
4.
5.