Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Számítógépes elektronikai tervezés II.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Számítógépes elektronikai tervezés II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU523B
Levelező: GEVAU523BL
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Koba Máté - tanszéki mérnök
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEVEE522B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 4
Gyakorlat (levelező): 10
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megismerni a számítógépes áramkör tervezés eszközkészletét és folyamatát. Elsajátítani a tervezőrendszer használatát a kapcsolási rajz készítéstől a nyomtatott áramkör tervezésen át a gyártáshoz szükséges dokumentációk előállításáig.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére.
Attitűd: Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

A számítógépes áramkör tervező rendszerek általános felépítése. Nyomtatott áramkör (NYÁK) tervező programok tulajdonságai, működési elve és helye a tervezőrendszerekben. Tervezőrendszerekben használatos szakkifejezések ismertetése. NYÁK szintű konstrukciós megfontolások, Félvezetők hűtésének lehetséges módjai számítások. Gyárthatósági, szerelhetőségi szempontok.
Tervezési szabályok, tervezési szabályok ellenőrzésének módjai, kézi és automatikus huzalozás, Gyártófájlok típusai, tartalma, formátuma és előállítása. Utó feldolgozási munkálatok célja, eszközei, folyamata.
Tervezőprogramok szerkezete, elemei, a tervezést és a gyártást támogató szoftver komponensek. Nyomtatott áramkör tervezés folyamata.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni és egy önálló tervezési feladatot kell elvégezni. A dolgozat időtartama 60perc. Megfelelt szint: a pontok 50%-a.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni és egy önálló tervezési feladatot kell elvégezni. A dolgozat időtartama 60perc. Megfelelt szint: a pontok 50%-a.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni és egy önálló tervezési feladatot kell elvégezni. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása és az önálló feladat legalább elégséges szintű elkészítése. Megfelelt szint: a pontok 50%-a, Közepes szint: a pontok 63%-a, Jó szint: a pontok 76%-a. Jeles szint: a pontok 90%-a.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni és egy önálló tervezési feladatot kell elvégezni. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása és az önálló feladat legalább elégséges szintű elkészítése. Megfelelt szint: a pontok 50%-a, Közepes szint: a pontok 63%-a, Jó szint: a pontok 76%-a. Jeles szint: a pontok 90%-a.

Kötelező irodalom:

1. online kézikönyv OrCAD v16.2 (CAPTURE)
2. online kézikönyv OrCAD v16.2 (PCB Editor)
3. Bíró S.: Magyar gyártmányú félvezetők, Műszaki Könyvkiadó,1989.
4. Szalay M.: Elektronikai Készülékek huzalozása, Műszaki könyvkiadó, 1981.

Ajánlott irodalom:

1. C. F. Coombs: Printed Circuits Handbook, McGraw-Hill 1995.
2. Ralph W. Woodgate, The Handbook of Machine Soldering: SMT and TH,Wiley; 3 edition (Sept. 27 1996)