Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Számítógépes elektronikai tervezés I.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Számítógépes elektronikai tervezés I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU522B
Levelező: GEVAU522BL
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Koba Máté - tanszéki mérnök
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEVEE508B/R
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 4
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megismerni a számítógépes áramkör szimuláció működését eszközkészletét és a számítógépes elektronikai tervezés folyamatát. Megismerni a kapcsolási rajz szerkesztés alapjait. Elsajátítani a tervezőrendszer használatát a kapcsolási rajz készítéstől a szimulációig.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére.
Attitűd: Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:

A számítógépes áramköri szimuláció kialakulása, fejlődési fázisai. Spice programok tulajdonságai, működési elve és helye a tervezőrendszerekben. Spice programok alapvető szimulációs lehetőségeinek elméleti alapjai. Projekt szervezés összetett áramköröknél: hierarchikus és hagyományos tervezés módszere. OrCAD programcsomag használata összetett, munkacsoportos feladatok megoldására. Rajzolási, alkatrész generálási, ellenőrzési, alkatrészlista generálási feladatok. Objektumok elhelyezése, mozgatása, átalakítása, paraméterek definiálása. Áramkörtervezés, áramkörök rajzolása szimulációhoz.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. Aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása. A dolgozat időtartama 60perc. Megfelelt szint: a pontok 50%-a.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. Aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása. A dolgozat időtartama 60perc. Megfelelt szint: a pontok 50%-a.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni és egy önálló tervezési feladatot kell elvégezni. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása és az önálló feladat legalább elégséges szintű elkészítése. Megfelelt szint: a pontok 50%-a, Közepes szint: a pontok 63%-a, Jó szint: a pontok 76%-a. Jeles szint: a pontok 90%-a.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni és egy önálló tervezési feladatot kell elvégezni. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása és az önálló feladat legalább elégséges szintű elkészítése. Megfelelt szint: a pontok 50%-a, Közepes szint: a pontok 63%-a, Jó szint: a pontok 76%-a. Jeles szint: a pontok 90%-a.

Kötelező irodalom:

1. online kézikönyv OrCAD v16.2 (CAPTURE)
2. online kézikönyv OrCAD v16.2 (PSPICE)
3. Dr. Kovács E. Elektronika I. (2013) online jegyzet, letölthető: www.uni-miskolc.hu/~elkke
4. Dr. Kovács E. Elektronika II. (2013) online jegyzet, letölthető: www.uni-miskolc.hu/~elkke

Ajánlott irodalom:

1. Székely V- Poppe A: Áramkörszimuláció a PC-n, ComputerBooks, 1999.