Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektronikus mérések; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elektronikus mérések
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE510B
Levelező: GEVEE510BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Szabó Norbert - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Tordai György, mérnöktanár
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEVEE508B, GEVEE509B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Laboratóriumi mérési gyakorlati ismeretek szerzése az áramkörök mérése, számítógéppel támogatott mérőrendszerek és a szenzorok mérése tématerületeken.
Tudás: Ismeri a villamos szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Képes a villamos és nem villamos mérési módszerek elveinek gyakorlati alkalmazására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:
Tranzisztoros kapcsolások mérése, műveleti erősítős kapcsolások mérése, számítógéppel támogatott méréstechnika LabView környezetben: I/O kezelés, szenzorok mérése, önálló feladatok megoldása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A mérési sorozatok (Tranzisztoros kapcsolások, Műveleti erősítők) végén egy-egy jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a mérések befejezését követő héten be kell adni értékelésre az oktatónak. A gyakorlati mérésekből maximálisan 40 pont szerezhetőhető a minimális követelmény az 50%. Számítógéppel támogatott mérések: Három különböző, számítógéppel támogatott mérési feladatot kell megoldani Labview környezetben. A számítógépes mérésekből maximálisan 40 pont szerezhetőhető a minimális követelmény az 50%. A minimális tamtárgyi követelmény 20+20= 40 pont.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A mérési sorozatok (Tranzisztoros kapcsolások, Műveleti erősítők) végén egy-egy jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a mérések befejezését követő héten be kell adni értékelésre az oktatónak. A gyakorlati mérésekből maximálisan 40 pont szerezhetőhető a minimális követelmény az 50%. Számítógéppel támogatott mérések: Számítógéppel támogatott mérési feladatot kell megoldani Labview környezetben. A számítógépes mérésekből maximálisan 40 pont szerezhetőhető a minimális követelmény az 50%. A minimális tamtárgyi követelmény 20+20= 40 pont.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Az elérhető maximális pontszám 80 pont Elégtelen a műszeres mérés, ha a hallgató nem érte el jegyzőkönyvenként az 50%-ot. Elégtelen a számítógépes mérés, ha bármelyik feladat nem éri el az 50%-os szintet A gyakorlati jegy csak akkor nem elégtelen, ha mindkét részből elérte a hallgató az 50%-os szintet. Elégséges 40-49 pont; Közepes 50-59 pont; Jó 60-69 pont; Jeles 70-80 pont.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Az elérhető maximális pontszám 80 pont Elégtelen a műszeres mérés, ha a hallgató nem érte el jegyzőkönyvenként az 50%-ot. Elégtelen a számítógépes mérés, ha bármelyik feladat nem éri el az 50%-os szintet A gyakorlati jegy csak akkor nem elégtelen, ha mindkét részből elérte a hallgató az 50%-os szintet. Elégséges 40-49 pont; Közepes 50-59 pont; Jó 60-69 pont; Jeles 70-80 pont.
Kötelező irodalom:
1. Szabó N. elektronikus példatár, letölthető a www.electro.uni-miskolc.hu/~elkszabo honalpról
2. Zoltán István: Méréstechnika (Egyetemi Tankönyv) 1997
3. J.G. Webster: The Measurement, Instrumentation and SensorsHandbook, 1998.
4.
5.
Ajánlott irodalom: