Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamosságtan szigorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamosságtan szigorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE504B
Levelező: GEVEE504BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Somogyiné Dr. Molnár Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Somogyiné Dr. Molnár Judit, egyetemi docens
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEVEE503B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: szigorlat
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A villamosmérnöki szakma alapjait felölelő Villamosságtan I.-II.-III. tárgyakból a hallgatók felkészültségi szintjének ellenőrzése.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:

Az elméleti villamosságtan, villamos hálózatok számítási módszereinek számonkérése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

NINCS

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

NINCS

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Az előre kiadott tételsorból egy tétel részletes szóbeli kifejtése – 20 pont (a számítási feladat kiadásának feltétele az elméleti tétel minimum 40%-os teljesítése!) 1 db számpélda megoldása – 30 pont
A szigorlat értékelése:
0-29 Elégtelen
30-34 Elégséges
35-39 Közepes
40-44 Jó
45-50 Jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Az előre kiadott tételsorból egy tétel részletes szóbeli kifejtése – 20 pont (a számítási feladat kiadásának feltétele az elméleti tétel minimum 40%-os teljesítése!) 1 db számpélda megoldása – 30 pont
A szigorlat értékelése:
0-29 Elégtelen
30-34 Elégséges
35-39 Közepes
40-44 Jó
45-50 Jeles

Kötelező irodalom:

1. Valamennyi Villamosságtan I-II-III. kötelező irodalom
2.
3.
4.
5.

Ajánlott irodalom: