Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Energetikai Mérések; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Energetikai Mérések
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAHT746-B
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: S_V3
Tárgyfelelős: Dr. Bolló Betti - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Szaszák Norbert, tanársegéd
Farkas András, tanszéki mérnök
Dorogi Dániel, doktorandusz
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEAHT522-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Különböző energetikai mérőeszközök, gépek, berendezések, készülékek megismertetése, jelleggörbéi felvételének, beszabályozásainak, gyakorlatban való alkalmazásának megismertetése, begyakorlása.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Ismeri az energetikai szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Ismeri az energetikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes az energetikai és az általános műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző on-line és nyomtatott szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
Attitűd: Nyitott és fogékony az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elvek és módszerek alkalmazására. Törekszik arra, hogy önképzése az energetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg. Munkája során érvényesíti a hatékonyság, a fenntarthatóság, valamint a környezet- és egészségtudatosság követelményeit. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:

Alap energetikai mérőeszközök bemutatása.
Nyomás, hőmérséklet és térfogatárammérő műszerek működési elve, alkalmazásuk szabályai.
Szivattyú jelleggörbéjének mérése.
Szivattyú hatásfokkagyló mérése.
Ventilátor jelleggörbéjének mérése.
Motordiagnosztikai mérések.
Térfogatárammérő kalibrálás.
Szélcsatorna vizsgálatok.
TA szelep alkalmazása csőhálózatokban
Termovízios mérések és vizsgálatok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Évközi mérési jegyzőkönyvek leadása elégséges szinten
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A beadott mérési jegyzőkönyvek alapján gyakorlati jegy a teljesítés szintje alapján
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Bánhidi, L., Oláh, M., Gyuricza, I., Kiss, M., Rátkai, L., Szecső, G.: Automatika mérnököknek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
Schnell, L.: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki Könyvkiadó, 1985.
Perry, A.E.: Hőszálas áramlásmérés, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1986.
S.C.Somasundaram-Thermal Engineering-New Age International (P) Ltd,1996
Y.V.C.Rao-An Introduction to Thermodynamics-New Age International (P) Ltd, 2004
Ferziger, J.H., Peric, M.: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 1999.;

Ajánlott irodalom:

Doebelin, E. O.: Measurement Systems, McGraw-Hill Int. Ed., 1990.

Bolton, W.: Measurement and Instrumentation Systems, Newnes Publ., 1996.