Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektronika I.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elektronika I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE507B
Levelező: GEVEE507BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Erdősy Dániel - doktorandusz
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEVEE502B és GEVEE506B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 14
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Az elektronika passzív és diszkrét aktív alkarészek működésének és alkalmazás-technikájának elsajátítása. Megismerni és alkalmazás szinten elsajátítani az erősítők jellemzőit, felépítését, a műveleti erősítők általános felépítését és jellemző alapkapcsolásait.

Tervezési szinten elsajátítani a tápegységek, teljesítményelektronikai eszközök, A/D D/A átalakítók, optoelektronikai eszközök működését.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait. Ismeri a villamos szakterületen használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:

Passzív és elektromos ellenállások fajtái, tulajdonságaik. Kondenzátorok, tekercsek fajtái, tulajdonságaik. Logaritmikus egységek az elektronikában. Félvezetőelmélet alapjai, pn réteg tulajdonságai. Kétrétegű félvezetők. Zener-dióda, speciális diódák. Dióda és Zener-dióda alkalmazások. Tranzisztorok működése, tulajdonságai, jellemző paraméterei. Munkapontbeállítás. Tranzisztoros alapkapcsolások, kis- és nagyjelű tulajdonságaik. Speciális tranzisztorok, Darlington kapcsolások. Erősítők csoportosítása. Aszimmetrikus és szimmetrikus erősítők. Negatív visszacsatolás. Kisjelű aszimmetrikus erősítők diszkrét félvezetőkel. Differenciálerősítők előadás. Erősítők alsó- és felső határfrekvenciái. Teljesítményerősítők és fajtáik, tulajdonságaik. Műveleti erősítők felépítése, jellemző paraméterei. Lineáris üzemű alkalmazások. Erősítő alapkapcsolások. Összeadó és kivonó kapcsolások. Integráló, deriváló, PI és PD kapcsolások. Nemlineáris alkalmazások. Logaritmikus, exponenciális erősítők, precíziós egyenirányítók, komparátorok. TTL áramkörök belső felépítése, karakterisztikái.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során 4 röpzárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. Egy dolgozat időtartama 60perc. Időpontja: a félév során elosztva a tárgy előrehaladása által meghatározott időpontokban. Tartalma:
I.zh: Elektronikai alapismeretek, ellenállások, kondenzátorok és tekercsek, Diszkrét alkatrészek működése, tulajdonságai, lineáris- és kapcsolóüzemű alkalmazásaik
II.zh: Félvezetők zaja, melegedése. Erősítők:aszimmetrikus és szimmetrikus kapcsolások. Teljesítményerősítők.
III.zh: Tranzisztoros és FET-es áramkörök DC és AC analízise számolással.
IV.zh: Műveleti erősítők
Az aláírás megszerzésének feltétele: A félév során röpzárthelyikből megszerezhető 80 pontból legalább 33 pont (40%+1 pont) megszerzése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele: az órákon való aktív részvétel. Vizsgakövetelmények: írásbeli és szóbeli vizsga kiadott tételjegyzék alapján. Eredményes vizsgához a kiadott 3 tétel mindegyikét elégséges szinten kell kidolgozni. Amennyiben egy tétel nem éri el az elégséges szintet, akkor abból az anyagrészből póttétel kérhető a vizsga elégséges szintű teljesítéséhez. Több elégtelenre minősített tétel esetén póttétel kiadására nincs lehetőség.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A zárthelyik alapján megajánlott jegy szerezhető (maximális megszerezhető pontszám:80 pont):
Elégséges 33-44 pont,
közepes 45-56 pont,
jó 57-68 pont,
jeles 69-80 pont.
A megajánlott jegy feltétele legalább 3 eredményes (9 pont vagy annál jobb) dolgozat megírása!

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A zárthelyik alapján megajánlott jegy szerezhető (maximális megszerezhető pontszám:80 pont):
Elégséges 33-44 pont,
közepes 45-56 pont,
jó 57-68 pont,
jeles 69-80 pont.
A megajánlott jegy feltétele legalább 3 eredményes (9 pont vagy annál jobb) dolgozat megírása!

Kötelező irodalom:
  1. Jacon Millman - Arvin Grabel Microelectronics McGraw-Hill INTERNATIONAL EDITIONS 1988.
  2. 2. Thomas L. Floyd Electronic Devices Merrill Publishing Company 1991.
  3. Dr. Kovács E. Elektronika I. (2013) online jegyzet, letölthető az oktató honlapjáról
Ajánlott irodalom:
  1. David A. Bell: Electric Circuits, Prentice Hall, 1995
  2. Paul Horowitz - Winfield Hill: The art of Electronics ISBN-13: 978-0521809269 Cambridge Univrsity Press 2015
  3. Ulrich Tietze, Christoph Schenk, Analóg ​és digitális áramkörök, 1990