Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamosságtan III.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamosságtan III.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE503B
Levelező: GEVEE503BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Somogyiné Dr. Molnár Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Somogyiné Dr. Molnár Judit, egyetemi docens
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEVEE502B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tranziens jelenségek számolási módszereinek elsajátítása idő és frekvencia tartományban. A Fourier transzformáció megismertetése.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait.
Képesség: Képes elektronikai berendezések és rendszerek tervezésére, analizálására, hibajavítására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:

Átmeneti jelenségek bevezetése. Stacionárius és tranziens megoldás. Tranziens megoldás differenciál egyenlettel. Időállandó fogalma. Laplace transzformáció fogalma. Laplace transzformáció tulajdonságai. Derivált és integrál transzformációja. Speciális vizsgálójelek, egységugrás, Dirac-delta. Alap függvények Laplace transzformáltja (ε (t), δ(t), t, sin(ωt) cos(ωt), stb.). Laplace transzformáció legfontosabb tételei. Inverz Laplace transzformáció résztörtekre bontással. Kifejtési tétel. Operátoros impedanciák. Laplace transzformáció alkalmazása nem energiamentes kezdőállapot esetén. Bekapcsolás jelenség. Kikapcsolás jelenség. Átkapcsolási jelenség. Megoldás periodikus gerjesztés esetén. Kezdeti és végérték tétel. Kapcsolat az idő- és a frekvenciatartomány között. Periodikus jelek Laplace transzformáltja. Átviteli függvény, súlyfüggvény, átmeneti függvény. Konvolúció tétel. Duhamel tétel. A Fourier sor alkalmazása periodikus gerjesztésű áramkörök számításánál. Többhullámú feszültségek és áramok. A teljesítmény számítása többhullámú gerjesztésű hálózatokban.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során megírandó 3 db zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges szintű megírása (5-dik, 9-dik és 13-dik hét előadásán). A zárthelyik elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül! Mindegyik zárthelyi 10 pontos, a félév során tehát 30 pont szerezhető. Az elégséges szint 60% (18 pont). Akinek az összpontszáma 18 pont alatt van, de legalább 9 pontot elért, az utolsó héten megírásra kerülő pótzárthelyin szerezheti meg az aláírást és a gyakorlati jegyet, ahol a maximális 30 pontból szintén 18 pont a megfelelt eredmény. Végleges aláírás-megtagadásban részesül az a hallgató, aki 2-nél kevesebb zárthelyit ír meg, vagy az összpontszáma nem éri el a 9 pontot!

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

legalább két konzultációs alkalmon való aktív részvétel, valamint a negyedik konzultációs alkalmon egy zárthelyi elégséges szintű megírása (60%). A zárthelyi írásbeli, amely két részből áll: elméleti kérdések és számolási feladatok. A zárthelyi elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül!

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

0-17 elégtelen
18-20 elégséges
21-23 közepes
24-26 jó
27-30 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

0-29 elégtelen
30-34 elégséges
35-39 közepes
40-44 jó
45-50 jeles

Kötelező irodalom:

1. Dr. Hollós Edit, Dr. Vágó István: Villamosságtan I. II. III., LSI Oktatási központ, 2002
2. Demeter Károlyné: Villamosságtan II., BMF-KKVFK jegyzetek, 2001
3. H.A. Thompson - F.E.Terman: Alternating Current and Transient Circuit Analysis, McGraw-Hill, 2013

Ajánlott irodalom:

1. Demeter Károlyné - Dén Gábor: Villamosságtan, BMF NIK, 2006
2. Fodor György: Elméleti elektrotechnika I-II., Tankönyvkiadó Vállalat, 1979
3. Hanka László, Zalay Miklós: Komplex függvénytan, Műszaki könykiadó, 2003