Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamosságtan II.; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamosságtan II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE502B
Levelező: GEVEE502BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Somogyiné Dr. Molnár Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Somogyiné Dr. Molnár Judit, egyetemi docens
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEVEE501B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a rezgőköröket, valamint a négypólusok átviteli függvényének ábrázolási módszereit. Elosztott paraméterű hálózatok analízisének elsajátítása.


Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait.
Képesség: Képes elektronikai berendezések és rendszerek tervezésére, analizálására, hibajavítására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
Tárgy tematikus leírása:

Soros rezgőkör. Párhuzamos rezgőkör. Négypólusok fogalma, paraméterrendszerek, helyettesítő kapcsolások. Négypólusok összekapcsolása. Négypólus paraméterek közötti konverzió. A Bode diagram alapesetei: konstans, elsőfogú tagok szerkesztése. A Bode diagram alapesetei: másodfokú tagok. Eredő átviteli függvény szerkesztése. Átviteli függvény másik ábrázolási módszere: a Nyquist diagram. Elosztott paraméterű hálózatok analízise. Hullámimpedancia és terjedési együttható fogalma, meghatározása. Nyitott végű és rövidrezárt távvezeték. Távvezeték illesztett lezárása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során megírandó 3 db zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges szintű megírása (5-dik, 9-dik és 13-dik hét előadásán). A zárthelyik elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül! Mindegyik zárthelyi 10 pontos, a félév során tehát 30 pont szerezhető. Az elégséges szint 60% (18 pont). Akinek az összpontszáma 18 pont alatt van, de legalább 9 pontot elért, az utolsó héten megírásra kerülő pótzárthelyin szerezheti meg az aláírást, ahol a maximális 30 pontból szintén 18 pont a megfelelt eredmény. Végleges aláírás-megtagadásban részesül az a hallgató, aki 2-nél kevesebb zárthelyit ír meg, vagy az összpontszáma nem éri el a 9 pontot!

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele: legalább két konzultációs alkalmon való aktív részvétel, valamint a harmadik konzultációs alkalmon egy zárthelyi elégséges szintű megírása (60%). A zárthelyi írásbeli, amely két részből áll: elméleti kérdések és számolási feladatok. A zárthelyi elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül!

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A vizsgára bocsátás feltétele: az aláírás megszerzése.
A vizsga írásbeli, amely két részből áll: egy elméleti tétel részletes kifejtése (10 pont) (a sikeres vizsga feltétele az elméleti tétel minimum 40%-os teljesítése!), 4 db számpélda (40 pont).
A vizsgajegy megajánlása:
Azoknak a hallgatóknak, akik az aláírás megszerzésének feltételeit teljesítették és a zárthelyik alkalmával külön-külön legalább 80%-os eredményt értek el (az elégtelen eredmény miatti pótzárthelyire nem vonatkozik), vizsgajegyet ajánlok meg a következők szerint: 80-90% közti átlageredményre 4-est, 90% feletti átlageredményre 5-öst.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A vizsgára bocsátás feltétele: az aláírás megszerzése. A vizsga írásbeli, amely két részből áll: egy elméleti tétel részletes kifejtése (10 pont) (a sikeres vizsga feltétele az elméleti tétel minimum 40%-os teljesítése!), 4 db számpélda (40 pont).

Kötelező irodalom:

1. Dr. Hollós Edit, Dr. Vágó István: Villamosságtan I. II. III., LSI Oktatási központ, 2002
2. Demeter Károlyné: Villamosságtan II., BMF-KKVFK jegyzetek, 2001
3. C.A.Desoer - E.S.Kuh: Basic Circuit Theory, McGraw-Hill, 1969

Ajánlott irodalom:

1. Demeter Károlyné - Dén Gábor: Villamosságtan, BMF NIK, 2006
2. Fodor György: Elméleti elektrotechnika I-II., Tankönyvkiadó Vállalat, 1979
3. Simonyi Károly: Villamosságtan, Akadémiai kiadó, 1962