Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamos alaplaboratórium; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamos alaplaboratórium
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE506B
Levelező: GEVEE506BL
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Szabó Norbert - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Tordai György, mérnöktanár
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 1
Gyakorlat (nappali): 3
Előadás (levelező): 4
Gyakorlat (levelező): 10
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Jártasságot szerezni a villamos alapkapcsolások összeállításában, Megismerni a méréstechnika legalapvetőbb eszközeit (Deprez-műszer, DMM, függvénygenerátor, analóg és digitális oszcilloszkóp) és azok működését. Megfelelő jártasságot szerezni a használatukban (laboratóriumi mérési gyakorlatokon keresztül). Megismerni a laboratóriumi mérések során kapott mérési eredmények kiértékelésének lehetőségeit, a keletkező hibákat és a hibák minimalizálásának lehetőségeit. Alap feszültség és áram mérési feladatok elvégzése. Megismerni a mérőhidak jelentőségét. LabVIEW méréstechnikát támogató programozási környezet megismerése.
Tudás: Ismeri a villamos szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Képes a villamos és nem villamos mérési módszerek elveinek gyakorlati alkalmazására.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során 1 nagyzárthelyi dolgozatot kell teljesíteni (dolgozaton max. 40 pont érhető el). A dolgozat időtartama 80 perc. Az aláírás megszerzésének feltétele legalább 20 pont megszerzése (50% elérése), Továbbá a 6 kötelező gyakorlati mérési feladat és 1 LabVIEW beadandó egyéni feladat legalább 50%-os szintű teljesítése. (Amelyekből 6 x 5 + 10 pont szerezhető.Minimálisan 6 x 2,5 +5 pontot kell megszerezni).
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A félév során 1 nagyzárthelyi dolgozatot kell teljesíteni (dolgozaton max. 40 pont érhető el). A dolgozat időtartama 80 perc. Az aláírás megszerzésének feltétele legalább 20 pont megszerzése (50% elérése), Továbbá 2 kötelező gyakorlati mérés legalább 50%-os szintű teljesítése. (Amelyekből 2 x 10 pont szerezhető.Minimálisan 2 x 5 pontot kell megszerezni). Ezek mellett egy LabVIEW feladatot is el kell készíteni önállóan, amiből 20 pont szerezhető. És it is a minimális követelmény 50%, azaz 10 pont.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A tárgy gyakorlatijegy köteles. A zárthelyi és a mérések alapján jeles (70-80 pont között), jó (60-69 pont között), közepes (50-59 pont között), elégséges (40-49 pont között), ezen jegyek feltétele, hogy minden részfeladatból külön-külön 50%-ot kell a hallgatónak teljesítenie, azaz összesen 20 pontot). 20+20=40 pont alatt nem szerezhető gyakorlati jegy.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A tárgy gyakorlatijegy köteles. A zárthelyi és a mérések alapján jeles (70-80 pont között), jó (60-69 pont között), közepes (50-59 pont között), elégséges (40-49 pont között), ezen jegyek feltétele, hogy mindegyik részfeladatból a hallgatónak 50%-ot azaz a 20 pontot teljesített). 20+20=40 pont alatt nem szerezhető gyakorlati jegy.
Kötelező irodalom:
1. Szabó N. elektronikus példatár, letölthető a www.electro.uni-miskolc.hu/~elkszabo honalpról
2. Zoltán István: Méréstechnika (Egyetemi Tankönyv) 1997
3. J.G. Webster: The Measurement, Instrumentation and SensorsHandbook, 1998.
4.
5.
Ajánlott irodalom: