Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektrotechnika-elektronika II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Elektrotechnika-elektronika II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE0039-B
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Szabó Norbert - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEVEE050-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Elektronikai alkatrészek és áramkörök alapvető tulajdonságainak megismerése.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képesség: Képes az energetikai és az általános műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
Attitűd: Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
Tárgy tematikus leírása:

Elektronik passzív és aktív elemei, félvezetők működése, tranzisztoros alapkapcsolások, differenciál erősítők, műveleti erősítők, alapkapcsolások kapcsoló üzem, jelkondícionálás, szűrés, szűrők osztályozása, aktív szűrők, optoelektronika alapjai, LED, CCD, megjelenítők.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A félév során négy mérést kell teljesíteni, és 2 nagyzárthelyit megírni. Az aláírás feltétele valamennyi mérés teljesítése, valamint mindkét zárthelyi legalább 51%-os teljesítése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A gyakorlati jegy a méréseken kapott osztályzatok átlagának, és a két zárthelyi átlagának középértéke. A zárthelyik osztályozása: 0-50% elégtelen, 51-65% elégsége, 66-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1.Dr. Kovács E. Elektronika I. (2013) online jegyzet, letölthető: www.uni-miskolc.hu/~elkke
2.Dr. Kovács E. Elektronika II. (2013) online jegyzet, letölthető: www.uni-miskolc.hu/~elkke
3.Thomas L. Floyd Electronic Devices Merrill Publishing Company 1991.
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1.R. W. Erickson: Bode Diagrams of Transfer Functions and Impedances
(http://ece.colorado.edu/~ecen2260/slides/Bodenotes.pdf)

2. Jacon Millman - Arvin Grabel Microelectronics McGraw-Hill INTERNATIONAL EDITIONS 1988
3.
4.
5.