Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamosságtan I.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Villamosságtan I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVEE501B
Tárgyfelelős intézet:
FEI - Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Somogyiné Dr. Molnár Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Szaszák Norbert
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a villamos és mágneses alapfogalmakat, mennyiségeket, jelenségeket, törvényeket. Megismertetni az áramkörszámítás módszereit egyenáramú, váltakozó áramú és háromfázisú hálózatok esetén.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képesség: Képes az energetikai és az általános műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
Attitűd: Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
Tárgy tematikus leírása:

Mértékegységek. SI mértékrendszer. Elektromos alapjelenségek. Elektromos töltés, erőhatás a villamos térben. Coulomb-törvény. Villamos térerősség, a tér munkája, feszültség, potenciál. Az elektromos kapacitás. Kondenzátorok soros, párhuzamos kapcsolása, eredő kapacitás. A villamos tér energiája. Elektromos áram. Ellenállás. Vezetők és szigetelők. Ohm és Joule törvény. Villamos hálózatok fogalma, részei és elemei, aktív és passzív kétpólusokkal felépített hálózatok. Kétpólusok alapösszefüggései. Vonatkozási irányok. Kirchhoff egyenletek és ezek alkalmazása. Soros, párhuzamos kapcsolások eredője. Hálózatszámítás a Kirchhoff egyenletekkel. Ellenálláshű átalakítás. Áram- és feszültségosztó összefüggések. Egyenáramú munka és teljesítmény, teljesítményillesztés. Egyenáramú munka, teljesítmény számítás. Hálózatszámítási tételek: hurokáramok és csomóponti potenciálok módszere, szuperpozícó, reciprocitás, Thevenin, Norton Millman tétel. Mágneses tér: Mágneses indukció, fluxus, térerősség. A gerjesztési törvény. Anyagok mágneses tulajdonságai. Erőhatások mágneses térben. Mágneses kör. Mágneses Ohm-törvény.Változó mágneses tér. Mozgási és nyugalmi indukció. Induktivitás. Ön- és kölcsönös indukciós tényező. Mágneses tér energiája. Váltakozó áramú áramkörök. Szinuszos mennyiségek leírása, ábrázolása. Szinuszos hálózatok komplex számítási módszere. Fazorábra. Áramköri elemek viselkedése szinuszos feszültségre kapcsolva. Reaktanciák, impedancia, admittancia. Váltakozó áramú teljesítmények: hatásos, meddő, látszólagos teljesítmény fogalma, mértékegységek. Teljesítménytényező. Többfázisú rendszerek. Szimmetrikus háromfázisú hálózatok. Aszimmetrikus háromfázisú rendszerek. Teljesítmény számítása háromfázisú rendszerekben.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során 3 zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. A zárthelyik elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül! Egy dolgozat időtartama 90 perc. Mindegyik zárthelyi 10 pontos, a félév során tehát 30 pont szerezhető. Az elégséges szint 60% (18 pont). Akinek az összpontszáma 18 pont alatt van, de legalább 9 pontot elért, az utolsó héten megírásra kerülő 90 perc időtartamú pótzárthelyin szerezheti meg az aláírást. Azoknak a hallgatóknak, akik az aláírás megszerzésének feltételeit teljesítették és a zárthelyik alkalmával legalább 80%-os eredményt értek el (az elégtelen eredmény miatti pótzárthelyire nem vonatkozik), vizsgajegyet ajánlok meg a következők szerint:
- 80-90% közti átlageredményre 4-est,
- 90% feletti átlageredményre 5-öst.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli, amely két részből áll: egy elméleti tétel részletes kifejtése (a sikeres vizsga feltétele az elméleti tétel minimum 40%-os teljesítése) és 4 db számpélda. Mindegyik feladat 10 pontos, tehát összesen 50 pont szerezhető. Az értékelés:
0-29 pont - elégtelen
30-34 pont - elégséges
35-39 pont - közepes
40-44 pont - jó
45-50 pont - jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Dr. Hollós Edit, Dr. Vágó István: Villamosságtan I. II. III., LSI Oktatási központ, 2002
2. Demeter Károlyné, Dén Gábor, Szekér Károly, Varga Andrea: Villamosságtan I., 2001
3. Leon O. Chua, Charles A. Desoer, Ernest S. Kuh: Linear and nonlinear circuits, McGraw-Hill College, 1987

Ajánlott irodalom:

1. Demeter Károlyné: Villamosságtan II., BMF-KKVFK jegyzetek, 2001
2.Dr. Tevanné Szabó Júlia: Feladatgyűjtemény I. Egyetemi jegyzet Bp. Tankönyvkiadó
3. Dr. Radács László: Villamosságtan I., Példák – Feladatok, Miskolci Egyetem