Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Anyagválasztás; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Anyagválasztás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT074M
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Simon-Koncsik Zsuzsanna - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): nincs
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az anyagválasztás koncepcionális és tényleges folyamatainak megismerése, a számítógépes mérnöki módszerek az anyagtudományban és az anyagtechnológiákban


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson. Képes a rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján a komplex rendszerek globális tervezésének elsajátítására.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására. Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, példát mutat munkatársainak e szemlélet alkalmazásában.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:

Az anyagok és az anyagválasztás szerepe a terméktervezési, folyamattervezési és a gyártási folyamatokban. Az anyagtulajdonságok hatása a tervezési és gyártási folyamatokra, valamint a mérnöki szerkezetek tulajdonságaira és megbízhatóságára. Az anyagválasztási folyamat fejlődése: alternatív megoldások alkalmazása. Az anyag­válasz­tást befolyásoló tényezők, a mérnöki gyakorlat anyagaival szemben támasztott funkcionális és megmunkálhatósági követelmények. Az anyagválasztás motivációi, módszerei, műszaki, gazdasági szempontjai és ezek kölcsönhatása. Az anyagválasztás célfüggvényei. Többszörös célfüggvények alkalmazása az anyagválasztásban. Az értékelemzés és a károsodás elemzés alkalmazása az anyagválasztásban. A számítógépes anyagválasztás módszerei és rendszerei

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a 2 db zárthelyi összpontszáma érje el legalább az 50%-ot, vagy a pótzárthelyi dolgozat önmagában az 50%-ot. 1 db önálló feladat elégséges szintű teljesítése (értékelés 1-5-ig).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a 1 db zárthelyi vagy a pótzárthelyi pontszáma érje el legalább az 50%-ot, 1 db önálló feladat elégséges szintű teljesítése (értékelés 1-5-ig).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A vizsga írásbeli és szóbeli, az írásbeli értékelése: 50%-tól elégeséges, 80%-tól jeles, közte a skála lineáris. Az írásbelit szóbeli vizsga követi. Megajánlott írásbeli jegy szerezhető, amennyiben a félévközi zárthelyi és a beadott feladat alapján jó (zh legalább 67%, feladat legalább 4), ill. jeles (zh legalább 80%, feladat 5) eredmény teljesül.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A vizsga írásbeli és szóbeli, az írásbeli értékelése: 50%-tól elégeséges, 80%-tól jeles, közte a skála lineáris. Az írásbelit szóbeli vizsga követi. Megajánlott írásbeli jegy szerezhető, amennyiben a félévközi zárthelyi és a beadott feladat alapján jó (zh legalább 67%, feladat legalább 4), ill. jeles (zh legalább 80%, feladat 5) eredmény teljesül.

Kötelező irodalom:

1. Ashby, M: Materials Selection in Mechanical Design, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. pp. 246.
2. Ginsztler J., HidasiB.; Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó,2000, p.193.
3. Antinger, I.; Kator L.; Ziaja Gy.; Új fémes szerkezeti anyagok és technológiák, Műszaki Könyvkiadó, 1974.ISBN 963 10 0629 8, p.296.

Ajánlott irodalom:

1. ASM Handbook, Vol. 20. Materials Selection and Design, ASM Int. London, 1997. pp. 900.
2. Farag, M: Selection of Materials for Engineering Design, Prentice Hall, New York, 1989. pp. 533.