Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés A; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés A
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT019M
Levelező: GEMTT019ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Gáspár Marcell Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): 0
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 10
Előadás (levelező): 50
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

az önállóan kidolgozandó diplomaterv feladat tartalmi elemeinek megismerése


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Tárgy tematikus leírása:

A Diplomaterv kidolgozásához szükséges irodalomkutatás lehetséges útjainak megismerése. Szerkezeti elem anyagmegválasztásának szempontrendszere, azok elemei, technológia megválasztás alternatívái. Gazdaságossági elemzéséhez szempontrendszer kidolgozása. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok elemzésre, alkalmazási területeinek összeállítása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
a feladat előrehaladását jelentő beszámolók elkészítése, prezentálása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
a feladat előrehaladását jelentő beszámolók elkészítése, prezentálása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
a feladat prezentálása ppt előadásként, a tartalmi, formai követelmények, illetve az előadás módja alapján kerül megítélésre a gyakorlati jegy, az elégséges határa 50%, jeles 80% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
a feladat prezentálása ppt előadásként, a tartalmi, formai követelmények, illetve az előadás módja alapján kerül megítélésre a gyakorlati jegy, az elégséges határa 50%, jeles 80% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik
Kötelező irodalom:

-

Ajánlott irodalom:

-