Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt feladat B; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Projekt feladat B
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT018M
Levelező: GEMTT018ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Gáspár Marcell Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Dobosy Ádám, adjunktus
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Konkrét gyártmány elemzésén keresztül történő gyártási folyamat megismerése


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató témájául kijelölt hegesztési feladat kidolgozásához részletes irodalomkutatás végzése, annak főbb megállapításainak összegzése. Hegesztéstechnológiai alternatívák kidolgozása a konkrét gyártmányra. Előzetes gyártói hegesztési tartalma, vizsgálati tervének elkészítése. Minőségbiztosítási terv kidolgozása, egymásra épülő ellenőrzések megtervezése. Gazdaságossági elemzés szempontjainak összeállítása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A feladat előrehaladását jelentő beszámoló elkészítése, prezentálása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A feladat előrehaladását jelentő beszámoló elkészítése, prezentálása

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Aláírás, az írásos beszámoló és a prezentáció alapján gyakorlati jegy. Az elégséges határa 50%, jeles 86% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Aláírás, az írásos beszámoló és a prezentáció alapján gyakorlati jegy. Az elégséges határa 50%, jeles 86% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik.

Kötelező irodalom:

1. Szunyogh László (főszerkesztő): Hegesztés és rokon technológiák (kézikönyv); Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 2007, p. 1-895 ISBN 978-963-420-910-2
2. Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p. 143-270
3. ASM Handbook, 10th Edition,Vol. 6.: Welding , Brazing, Soldering, p: 1-1299

Ajánlott irodalom:

1. 1. Gáti J.: Hegesztési zsebkönyv, Cokom Kft. Mérnökiroda, Miskolc, 2003. p. 822
2. Komócsin M.: Gépipari anyagismeret, 5. átdolgozott kiadás, COKOM Kft., Miskolc, 2008, ISBN 963 00 8932 7 p. 1-412.