Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt feladat A; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Projekt feladat A
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT017M
Levelező: GEMTT017ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Gáspár Marcell Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): 0
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

konkrét gyártmány elemzésén keresztül történő gyártási folyamat megismerése


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató által választott vállalatnál a hegesztéshez kötődő gyártási folyamatok megismerése egy konkrét gyártmány kiválasztásának és gyártás során végrehajtott lépéseken keresztül. A konkrét gyártmány konstrukciós elemzése, anyagmegválasztás felvetődő alternatíváinak bemutatása, a gyártás során szóba jöhető technológiák elemzése, ezek gazdaságossági szempontú értékelése. A gyártmány teljeskörű minőségbiztosításának áttekintésének, vizsgálati terv készítéssel. Folyamatos konzultáció a tárgyfelelőssel és a téma konzulensével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

a feladat előrehaladását jelentő beszámolók elkészítése, prezentálása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

a feladat előrehaladását jelentő beszámolók elkészítése, prezentálása

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

a feladat prezentálása ppt előadásként, a tartalmi, formai követelmények, illetve az előadás módja alapján kerül megítélésre a gyakorlati jegy, az elégséges határa 50%, jeles 80% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

a feladat prezentálása ppt előadásként, a tartalmi, formai követelmények, illetve az előadás módja alapján kerül megítélésre a gyakorlati jegy, az elégséges határa 50%, jeles 80% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik

Kötelező irodalom:

-

Ajánlott irodalom:

-