Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Sajtoló hegesztés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Sajtoló hegesztés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT303M
Levelező: GEMTT303ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Gáspár Marcell Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

a hegesztés elméleti hátterére alapozva a legfontosabb sajtoló hegesztő eljárások megismerése


Tudás: Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Átfogóan ismeri az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, eszközöket. Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
Képesség: Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
Attitűd: Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:

Kohéziós fémes kötés: sajtoló kötőhegesztés, felületi rétegek sajtoló hegesztése. Sajtoló hegesztő eljárások csoportosítása. Sajtolással készített hegesztett kötés elve, a teherbíró kötés. Azonos és eltérő anyagok sajtolóhegesztett kötéseinek termodinamikai feltétele. A kötési felület jellemzése, adszorpció, kemoszorpció, oxidréteg. A hideg-sajtoló hegesztés elmélete és technológiája. Melegsajtoló hegesztések elmélete, főbb befolyásoló tényezők. Villamos ellenállás-ponthegesztés: a hőkeltés elve, a főparaméterek meghatározása, sönthatás, ablakhatás, Peltier-hatás, ciklusdiagrammok, a technológia tervezése. Dudorhegesztés, vonalhegesztés, tompahegesztések elve, technológiája. Dörzshegesztés. Robbantásos hegesztés, detonációs szórás. Ultrahangos hegesztés, diffúziós hegesztés. Forgóíves hegesztés. Nagyfrekvenciás hegesztés.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

2 zárthelyi dolgozat (100 pont), 1 pótzárthelyi dolgozat (100 pont), aláírás feltétele: a félévközi zhk vagy pótzh eredményes teljesítése (min 50%), a kötelezően előírt gyakorlatok teljesítése

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1 zárthelyi dolgozat (100 pont), 1 pótzárthelyi dolgozat (100 pont), aláírás feltétele: a félévközi zhk vagy pótzh eredményes teljesítése (min 50%)

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

aláírás, gyakorlati jegy;
a félévközi zhk és órai szereplés alapján kerül kialakításra a félév végén az érdemjegy, az elégséges határa 50%, jeles 80% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

aláírás, gyakorlati jegy;
a félévközi zhk és órai szereplés alapján kerül kialakításra a félév végén az érdemjegy, az elégséges határa 50%, jeles 80% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik.

Kötelező irodalom:

1.Török I.,: Sajtoló hegesztő eljárások. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ. 2005.
2.Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, GTE, Budapest, 2007. p.:895
3. Welding Handbook Eight Edition Vol. 2. Welding Processes, AWS, Miami, 1995, p.:449-530
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1. Lizák J.: Hőkezelés, Gyakorlati segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. p. 157
2. Gáti J.: Hegesztési zsebkönyv, Cokom Kft. Mérnökiroda, Miskolc, 2003. p. 822
3.ASM Handbook, 10th Edition,Volume 6.: Welding , Brazing, Soldering, p: 1-1299
4.
5.