Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Ömlesztő hegesztés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Ömlesztő hegesztés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT302M
Levelező: GEMTT302ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Gáspár Marcell Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Dobosy Ádám, adjunktus
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A hegesztés elméleti hátterére alapozva a legfontosabb ömlesztő hegesztő eljárások megismerése
Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
Képesség: Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására. Felkészült a gépészeti rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására. Képes integrált ismeretek alkalmazására a gépek, a gépészeti berendezések, rendszerek és folyamatok, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:
Hegesztőeljárások rendszerezése. Az ömlesztő hegesztések elméleti alapjai. Az ömlesztő hegesztő eljárások. Bevontelektródás kézi ívhegesztés. Áramforrások, a hegesztő munkahely felszerelése. Elektródák. Technológiatervezés. Alkalmazások. Semleges védőgázas, W elektródos ívhegesztés: eljárásváltozatok, berendezés, hozaganyagok, technológia, alkalmazási kör. Az iparban széles körben alkalmazott nagy áramsűrűségű, jól gépesíthető, huzal-hozaganyagos hegesztő eljárások. A huzal hozaganyag gyártása, felcsévélése, visszafejtése, továbbítása. Tömör és porbeles, külső és önvédő huzalok. Szalag-hozaganyagok. Önvédő (salakvédelmű) porbeleshuzalos ívhegesztés. Védőgázvédelmű fogyóelektródás ívhegesztések. Impulzusíves és forgóíves hegesztés. VFI alváltozatok: elektrogázhegesztés, keskenyréshegesztés, ívponthegesztés. Fedettívű hegesztés: eljárásváltozatok, berendezés, hozaganyagok, technológia, alkalmazási kör.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele az előadások rendszeres látogatása, a gyakorlati órákon való részvétel, valamint az 2 db zárthelyi dolgozat, vagy 1 db pótzárthelyi dolgozat sikeres megírása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele az előadások rendszeres látogatása, valamint az 1 db zárthelyi dolgozat, vagy 1 db pótzárthelyi dolgozat sikeres megírása.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Aláírás, félévközi zárthelyi dolgozatok és órai szereplés alapján gyakorlati jegy. A zárthelyi dolgozatok összegzett pontszámának figyelembevételével az elégséges határa 50%, jeles 86% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Aláírás, a félévközi zárthelyi dolgozat és órai szereplés alapján gyakorlati jegy. A zárthelyi dolgozat összegzett pontszámának figyelembevételével az elégséges határa 50%, jeles 86% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik.
Kötelező irodalom:
1. Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p. 143-270
2. Ömlesztő hegesztő eljárások. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ. 2001. p.: 1-315.
3. ASM Handbook, 10th Edition,Vol. 6.: Welding , Brazing, Soldering, p: 1-1299.
Ajánlott irodalom:
1. Szunyogh László (főszerkesztő): Hegesztés és rokon technológiák (kézikönyv); Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 2007, p.: 1-895 ISBN 978-963-420-910-2
2. Gáti J.: Hegesztési zsebkönyv, Cokom Kft. Mérnökiroda, Miskolc, 2003. p. 822