Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Ipar 4.0 és logisztika; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Ipar 4.0 és logisztika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT173M
Levelező: GEALT173ML
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Illés Béla - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A negyedik ipari forradalom a termelő és szolgáltató rendszerek működését alapjaiban változtatja meg, így a kurzus keretében célunk megismertetni a hallgatókkal a negyedik ipari forradalom nyújtotta előnyöket, az ipar 4.0 feltételrendszerét. A hallgatók áttekintést kapnak az ipar 4.0 technológiákról, különös tekintettel a felhő alapú rendszerekre, a kiber-fizikai rendszerekre és az okos gyárakra. Kiemelten foglalkozunk az ipar 4.0 megoldások logisztikára gyakorolt hatásával. Esettanulmányok keretében ismerkednek meg a hallgatók az ipar 4.0 gazdasági környezetben működő logisztikai megoldásokkal. Célunk, hogy a hallgatók elsajátítsák az ipar 4.0 alkalmazásokhoz szükséges elméleti ismereteket.


Tudás: Ismeri és érti a logisztikai területen alkalmazott megoldások tulajdonságait, alkalmazási területeit. Ismeri és értő módon alkalmazza a logisztikai területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. Ismeri a logisztikai rendszerek és folyamatok modellezéséhez, tervezéséhez, megvalósításához, és irányításához szükséges eljárásokat. Ismeri a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Képes logisztikai területen alkalmazott módszerek vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására. Képes a logisztikai rendszerek és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére. Képes integrált ismeretek alkalmazására a logisztikai folyamatok, a folyamatokat megvalósító járművek és mobil gépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére.
Attitűd: Nyitott és fogékony a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a logisztika területén a fenntarthatóság, a környezettudatosság, az egészségvédelem és az energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, az egészségvédelem és környezettudatosság terén. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elveire és alkalmazásukra, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
Tárgy tematikus leírása:

Ipari forradalmak; ipar 4.0.
Ipar 4.0 technológiák: felhő alapú rendszerek, kiber-fizikai rendszerek, okos gyárak.
Ipar 4.0 üzleti modellek.
Ipar 4.0 és energiahatékonyság.
Ipar 4.0 hatása a logisztikára.
Logisztika 4.0 megoldások.
Ipar 4.0 és minőségbiztosítás.
Ipar 4.0 társadalmi hatása.
Ipar 4.0 gyakorlati alkalmazása a Bosch miskolci gyáraiban (üzemi gyakorlat).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:

1. Bányai T., Bányainé Tóth Á., Illés B., Tamás P.: Ipar 4.0 és logisztika, Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros, ISBN 9789633581827, 2019.
2. G. Reinhart: Handbuch Industrie 4.0, Geschäftsmodelle, Prozesse, Technik, Hanser Verlag, 2017.
3. Illés B., E. Glistau, N. I. C. Machado: Logisztika és Minőségmenedzsment, ISBN 978-963-87738-0-7, Miskolc, 2007.

Ajánlott irodalom:

1. Tamás P., Illés B., Dobos P., Seres L.: Lean logisztika I., Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet, Miskolc-Egyetemváros, ISBN 9789633581742, 2018.
2. B. Vogel-Heuser, T. Bauernhansl, M. ten Hompel: Handbuch Industrie 4.0 Bd.3 Logistik. Springer Verlag, ISBN 978-3-662-53250-8, 2017.
3. H-C. Pfohl, B. Yahsi, T. Kurnaz: The Impact of Industry 4.0 on the Supply Chain. In: W. Kersten, T. Blecker, C. M. Ringle (eds) Sustainability in logistics and supply chain management: New designs and strategies, 1st ed. epubli GmbH, Berlin, 2015., pp. 31–58.