Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Módszerek és alkalmazások a logisztikában; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Módszerek és alkalmazások a logisztikában
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT172M
Levelező: GEALT172ML
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Bányai Tamás - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A negyedik ipari forradalom nagymértékben átalakítja napjaink üzemen belüli és üzemen kívüli anyagáramlási és logisztikai folyamatainak struktúráját, melynek egyik legfontosabb ismérve abban mutatkozik meg, hogy a dinamikus vásárlói igényekkel jellemezhető gazdasági környezetben egyre komplexebb, egyre inkább a kooperatív megoldásokat előtérbe helyező rendszerek és folyamatok révén érhetők el a kitűzött célok. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az anyagáramlási és logisztikai rendszerek főbb tervezési feladatainak megoldási módszereivel. Cél az anyagáramlási és logisztikai rendszerek optimális kialakításához szükséges elméleti alapok megteremtése, valamint a tervezési alapelvek megismertetése.


Tudás: Ismeri és érti a logisztikai mérnöki szakmához kötött természettudományos, valamint műszaki elméletet és gyakorlatot. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció logisztikai szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Ismeri a logisztikai rendszerek és folyamatok modellezéséhez, tervezéséhez, megvalósításához, és irányításához szükséges eljárásokat. Ismeri a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes a logisztikai rendszerek és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére. Képes a logisztikai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és megvalósításában használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
Attitűd: Törekszik a logisztikával összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Törekszik a logisztika területén a fenntarthatóság, a környezettudatosság, az egészségvédelem és az energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, teljes felelősségvállalással. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elveire és alkalmazásukra, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
Tárgy tematikus leírása:

Bevezetés a lineáris programozásba. Munkaszervezési problémák megoldása. Keverési problémák megoldása. Excel Solver alkalmazása lineáris programozási feladatok megoldására.
Szállítási és hozzárendelési feladatok megoldási módszerei üzemen belüli és üzemen kívüli anyagáramlási rendszerek kialakításában.
Determinisztikus és sztochasztikus készletmodellek megoldási módszerei.
Markov-láncok alkalmazása sztochasztikus anyagáramlási folyamatok vizsgálatában.
Tömegkiszolgálási rendszerek elmélete. Beérkezési és kiszolgálási folyamatok modellezése.
Anyagmozgató gépek, anyagáramlási géprendszerek és logisztikai folyamatok megbízhatósága.
Hálózati modellek. A legrövidebb út problémája. A maximális folyam probléma. A kritikus út módszer (CPM) és a program kiértékelési és felülvizsgálati technika (PERT).
Heurisztikus módszerek alkalmazása nagyméretű, komplex rendszerek tervezésére. Genetikus algoritmus. Ant Colony algoritmus. Harmony search algoritmus.
Ipar 4.0 gyakorlati alkalmazása a Bosch miskolci gyáraiban (üzemi gyakorlat).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál és féléves feladatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál és féléves feladatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:
  1. Wayne L. Winston: Operációkutatás – módszerek és alkalmazások, ISBN 963-9478-61-X
  2. Gubán Á.: Logisztikai – felvetések, példák, válaszok, Saldo, ISBN 978-963-638-452-4
  3. Cselényi J., Illés B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása I., Miskolci Egyetemi Kiadó, ISBN 963 661 672 8, Miskolc-Egyetemváros, 2006.
  4. Bányai T.: Termeléstervezés és logisztikai vonatkozásai, Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet, Miskolc‐Egyetemváros, 2018.
Ajánlott irodalom:

1. James M. Apple: Plant layout and material handling, John Wiley & Sons, ISBN 0471-07171-4
2. David Simci-Levi, Xin Chen, Julien Bramel: The logic of logistics, Springer Verlag, ISBN 0-387-22199-9
3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest: Algoritmusok, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963-16-3029-3