Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Korszerű anyagok, anyagválasztás; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Korszerű anyagok, anyagválasztás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT301M
Levelező: GEMTT301ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Simon-Koncsik Zsuzsanna - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): nincs
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A mérnöki gyakorlatban előforduló különleges és nagy teljesítőképességű fémes és nemfémes anyagok bemutatása a tulajdonság/szerkezet/előállítás kapcsolatrendszer hangsúlyozásával. Számítógépes mérnöki módszerek az anyagválasztás szolgálatában.


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson. Képes a rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján a komplex rendszerek globális tervezésének elsajátítására.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására. Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, példát mutat munkatársainak e szemlélet alkalmazásában.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 db zárthelyi összpontszámának elégséges szintű teljesítése (50%), vagy a pótzárthelyi elégséges teljesítése (50%), 1 db egyéni feladat
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
2 db zárthelyi összpontszámának elégséges szintű teljesítése (50%), vagy a pótzárthelyi elégséges teljesítése (50%), 1 db egyéni feladat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli, az írásbeli értékelése: 50%-tól elégeséges, 80%-tól jeles, közte a skála lineáris. Az írásbelit szóbeli vizsga követi. Megajánlott írásbeli jegy szerezhető, amennyiben a félévközi zárthelyi és a beadott feladat alapján jó (zh legalább 67%, feladat legalább 4), ill. jeles (zh legalább 80%, feladat 5) eredmény teljesül.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsga írásbeli és szóbeli, az írásbeli értékelése: 50%-tól elégeséges, 80%-tól jeles, közte a skála lineáris. Az írásbelit szóbeli vizsga követi. Megajánlott írásbeli jegy szerezhető, amennyiben a félévközi zárthelyi és a beadott feladat alapján jó (zh legalább 67%, feladat legalább 4), ill. jeles (zh legalább 80%, feladat 5) eredmény teljesül.
Kötelező irodalom:

1. Prohászka, J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai, Műegyetemi Kiadó, 2001. ISBN 963-420-671-9, p. 1-409.
2. Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000.
3. Ashby, M: Materials Selection in Mechanical Design, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. pp. 246.

Ajánlott irodalom:

1. J.F: Shackelford: Introduction to Materials Science for Engineers, Prentice Hall, 2000. ISBN 0-13-011287-9
2. Kutz, M.: Handbook of materials selection, John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-35924-6