Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Felületvizsgálatok; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Felületvizsgálatok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT202M
Levelező: GEMTT202ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Dr. Kuzsella László - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Kuzsella László, egyetemi docens
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A kurzus hallgatói betekintést kapnak a korszerű felületvizsgáló módszerekbe, azok elméleti hátterébe, alkalmazási területeibe. A tárgy felöleli mind a felület kémiai elemzését, elemanaízisét és szerkezetmegahtározását, valamint a felület mechanikai és tribológiai jellemzését.
Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. Alkalmazói szinten ismeri a gépészetben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
Tárgy tematikus leírása:
A tárgy három fő területre fókuszál.
1. A felület kémiai összetételének meghatározása (XRD, AS-XRF, SEM + hullámhossz és energiadiszperzív mikroszonda).
2. A felület morfológiai jellemzése és megjelenítésének lehetőségei, felület-metrológia.
2.1. 2D profilometria, érintőtűs, stylus-os profilométerek, érdesség-paraméterek
2.2. 3D letapogató rendszerek, Konfokális mikroszkópok, lézeres felületletapogatás, digitális mikroszkópok.
3. A felület mechanikai tulajdonságainak jellemzése
3.1. Tribométerek
3.1.1. Száraz súrlódás
3.1.2. Lubrikáció
3.2. Karcvizsgálat
3.3. Keménységmérés, felületi rugalmassági modulus
3.4. Kopáskinetikai modellek
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 zárthelyi dolgozat legalább 50%-ban sikeres megírása és 1 féléves feladat szöveges legalább elégséges elkészítése ill. prezentációja
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 zárthelyi dolgozat legalább 50%-ban sikeres megírása és 1 féléves feladat szöveges legalább elégséges elkészítése ill. prezentációja
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat (max. 50 pont) és az féléves feladat prezentációjáért kapott pontok (max. 100 pont) összege alakítja ki, ötfokozatú skálán; 0-49% = elégtelen, 50-59% = elégséges, 60-70% = közepes, 71-80% = jó, 81-100% = jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat (max. 50 pont) és az féléves feladat prezentációjáért kapott pontok (max. 100 pont) összege alakítja ki, ötfokozatú skálán; 0-49% = elégtelen, 50-59% = elégséges, 60-70% = közepes, 71-80% = jó, 81-100% = jeles
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Gianangelo Bracco, Bodil Holst: Surface Science Techniques; SPRINGER, ISBN 978-3-642-34243-1, 2013
Peter W. Hawkes, John C.H. Spence: Science of Microscopy; SPRINGER, ISBN 13: 978-0387-25296-4, 2007