Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Korszerű anyagok; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Korszerű anyagok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT201M
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: A_V1
Tárgyfelelős: Dr. Simon-Koncsik Zsuzsanna - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): nincs
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A mérnöki gyakorlatban előforduló különleges és nagy teljesítőképességű fémes és nemfémes anyagok bemutatása a tulajdonság/szerkezet/előállítás kapcsolatrendszer hangsúlyozásával.


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson. Képes a rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján a komplex rendszerek globális tervezésének elsajátítására.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására. Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, példát mutat munkatársainak e szemlélet alkalmazásában.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a 2 db zárthelyi összpontszáma érje el legalább az 50%-ot, vagy a pótzárthelyi dolgozat önmagában az 50%-ot.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a 1 db zárthelyi vagy a pótzárthelyi pontszáma érje el legalább az 50%-ot.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, értékelése: A zárthelyi dolgozatok alapján 50%-tól elégeséges, 80%-tól jeles, közte a skála lineáris.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, értékelése: A zárthelyi dolgozat alapján 50%-tól elégeséges, 80%-tól jeles, közte a skála lineáris.

Kötelező irodalom:

1. Prohászka, J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai, Műegyetemi Kiadó, 2001. ISBN 963-420-671-9, p. 1-409.
2. Csanády Andrásné, Kálmán Erika, Konczos Géza: Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába, MTA Kémiai Kutatóközpont, ELTE EÖTVÖS KIADÓ: MTA Kémiai Kutatóközpont, , 2009. ISBN 978 963 284 053-6, pp1-313
3. James F. Shackelford: Introduction to Materials Science for Engineers, Prentice Hall, 2000, ISBN 0-13-011287-9, p.877.

Ajánlott irodalom:

1. Kingery, W. D.- Bowen, H.K.- Uhlmann, D.R.: Introduction to Ceramics, John Wiley & Sons, New York, ISBN 0-471-47860-1, 1975.
2. Ashby, M.F, Jones, D.R.H.:Engineering Materials 1-An introduction to Microstructures, Processing and Design 3rd ed., Elsevier Butterwoth-heinemann, Oxford, 2006. ISBN 0 7506 63804