Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Kép- és beszédfeldolgozás; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Kép- és beszédfeldolgozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU122M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A_V1
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Czap László - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Dr. Varga Attila
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A gépi látás műveleteinek és alkalmazásainak megismerése. Beszédinformációs rendszerek alkalmazása HMI rendszerekben.
Tudás: Ismeri a rendszermodellezést, a méréstervezést, az adat- és jelfeldolgozást.
Képesség: Képes a villamosrendszerek és -folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
Attitűd: Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
Autonomia és felelősség: Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:
Emberi látás, színlátás. A számítógépes képfeldolgozás eszközei. Színelmélet, színrendszerek. Műveletek a képtartományban. A gépi látás alapfogalmai, sztereo- és 3D látás. Geometriai transzformációk. Hisztogram műveletek. Konvolúció, medián szűrés. Kétdimenziós Fourier- és diszkrét koszinusz transzformáció, szűrés. Képtömörítés. Képmorfológiai műveletek. Alakzat felismerés, optikai karakterfelismerés. A hangképzés mechanizmusa, beszédhangok osztályozása. Hangtömörítés. Beszédszintézis. Beszédfelismerés. Audiovizuális beszédfeldolgozás.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Aláírás feltétele: 2 db félévközi beadandó feladat megfeleő szintű elkészítése, bemutatása és jegyzőkönyv leadása. Mindkét feladat értékelés: megfelelt / nem megfelelt / nem teljesített minősítéssel történik. Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét feladat esetén a megfelelt minősítés. Nem megfelelt minősítés esetén az aláírás pótolható (a nem megfelelttel minősített feladat pótlandó). Nem teljesített minősítés esetén a féléves kötelezettségnek nem tett eleget a hallgató (azaz egyik feladatot sem teljesítette), emiatt az aláírás nem pótolható, megtagadásra kerül.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Aláírás feltétele: 2 db félévközi beadandó feladat megfeleő szintű elkészítése, bemutatása és jegyzőkönyv leadása. Mindkét feladat értékelés: megfelelt / nem megfelelt / nem teljesített minősítéssel történik. Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét feladat esetén a megfelelt minősítés. Nem megfelelt minősítés esetén az aláírás pótolható (a nem megfelelttel minősített feladat pótlandó). Nem teljesített minősítés esetén a féléves kötelezettségnek nem tett eleget a hallgató (azaz egyik feladatot sem teljesítette), emiatt az aláírás nem pótolható, megtagadásra kerül.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy 40% beadandó feladat, 60% gyakorlat belépő számonkérés 0-49% elégtelen, 50-64% elégséges, 65-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Gyakorlati jegy 40% beadandó feladat, 60% gyakorlat belépő számonkérés 0-49% elégtelen, 50-64% elégséges, 65-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles
Kötelező irodalom:
1.Czap L.: Képfeldolgozás.: Miskolci Egyetem, elektronikus jegyzet (pdf), http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/~czap/letoltes/Kepfeld.pdf
2.Székely Vladimír: Képfeldolgozás. Műegyetemi Kiadó, 2003.
3.Gonzalez, Woods: Digital Image Processing, Prentice Hall ISBN-13: 978-0133356724
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1.William K. Pratt: Introduction to Digital Image Processing, CRC Press ISBN 9781482216691
2.Gonzalez: Digital Image Processing Using Matlab
3.
4.
5.