Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Kompozitok; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Kompozitok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT203M
Levelező: GEMTT203ML
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: A_V1
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Lukács János - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kompozitok típusainak, alkotó elemeinek, előállításának, tulajdonságainak és tervezésének rendszerezett bemutatása; a kompozitmechanika alapjainak ismertetése; a kompozitok lehetséges tönkremeneteleinek elemzése.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Átfogóan ismeri a gépészeti területen alkalmazott szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit.
Képesség: Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására. Képes a gépészeti területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására.
Autonomia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

2 zárthelyi dolgozat (100-100 pont), szükség esetén 1 pótzárthelyi dolgozat (100 pont); az aláírás megszerzésének feltétele az előadási órák legalább 60%-án való részvétel

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

2 zárthelyi dolgozat (100-100 pont), szükség esetén 1 pótzárthelyi dolgozat (100 pont); az aláírás megszerzésének feltétele az előadási órák legalább 60%-án való részvétel

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

a gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok és az előadások látogatásáért kapott többlet pontok (maximum 7%) összege alakítja ki, ötfokozatú skálán; 0-49% = elégtelen, 50-59% = elégséges, 60-70% = közepes, 71-80% = jó, 81-100% = jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

a gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok és az előadások látogatásáért kapott többlet pontok (maximum 7%) összege alakítja ki, ötfokozatú skálán; 0-49% = elégtelen, 50-59% = elégséges, 60-70% = közepes, 71-80% = jó, 81-100% = jeles

Kötelező irodalom:

1. Lukács J.: Interneten elérhető, évről-évre aktualizált előadás vázlat
2. ASM Handbook, Vol. 21: Composites. ASM International, Materials Park, Ohio, 2001. (ISBN: 0-87170-703-9)
3. Gácsi Z. – Simon A. – Pázmán J.: Fémkompozitok. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2011. (ISBN 978-963-661-979-4)

Ajánlott irodalom:

1. Ceramic Matrix Composites. Ed.: KRENKEL, W. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2008. (ISBN: 978-3-527-31361-7)
2. Metal Matrix Composites. Custom-made Materials for Automotive and Aerospace Engineering. Ed.: KAINER, K. U. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003. (ISBN-13: 978-3-527-31360-0, ISBN-10: 3-527-31360-5)
3. Agarwal B. D. – Broutman L. J. – Chandrashekhara K.: Analysis and Performance of Fiber Composites. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006. (ISBN-13: 978-0-471-26891-8, ISBN-10: 0-471-26891-7)
4. Bunsell A. R. – Renard J.: Fundamentals of Fibre Reinforced Composite Materials. IOP Publishing Ltd., London, 2005. (ISBN 0 7503 0689 0)