Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Beágyazott rendszerek; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Beágyazott rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU160M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Vásárhelyi József - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Bartók Roland tanársegéd
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A mechatronikus mérnök mesterszak hallgatóinak a szükséges hardver ismeretek megalapozása.
Ismereteket ad a beágyazott rendszerek tervezése és beágyazott rendszer architektúrák területéről.
Tudás: Összefüggéseiben ismeri és alkalmazza a mechatronikai mérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméleti ismereteket és ok-okozati összefüggéseket. Elsajátította az elméletileg megalapozott, rendszerszemléletű gyakorlatorientált mérnöki gondolkodásmódot.
Képesség: Képes átfogó elméleti ismereteit a gyakorlatban is alkalmazni a gépészetet az elektronikával, az elektrotechnikával és a számítógépes irányítással szinergikusan integráló berendezések, folyamatok és rendszerek területén.
Attitűd: Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban gépészetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint minden olyan tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, megoldásokat igényelnek.
Autonomia és felelősség: Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket.
Tárgy tematikus leírása:
A beágyazott rendszerek felépítése, rendszerkomponensek; A beágyazott rendszerek ki-bemeneti eszközei, analóg jelkondicionálás; adatfeldolgozó eszközök: mikrovezérlők, mikroprocesszorok, FPGA áramkörök, jelfeldolgozó processzorok; Az eszközök összehasonlítása és az optimális megoldás és rendszerbe integrálás szempontjai; A beágyazott rendszerek kommunikációs eszközei és a kommunikációs rendszerek felépítésének ismertetése. Hardver Szoftver együttes tervezés; Szoftverrendszerek fejlesztési folyamata, a beágyazott rendszerek szoftverarchitektúrái; Beágyazott operációs rendszerek alkalmazási kérdései; a modell alapú szoftverfejlesztés alapfogalmainak bemutatása; rendszertesztelés.
Kialakítandó kompetenciák: Az Automatizálási Tanszék folyamatosan hangsúlyt fektetett a beágyazott rendszerek oktatására és kutatására. A tématerületet felölelő alapismereteket pedig digitális technika, jelfeldolgozás, ipari kommunikáció, konfigurálható rendszerek, mikrovezérlők, beágyazott rendszerek I. tárgyak keretében oktatja a tanszék. A megszerzendő kompetenciák is ezekhez a témakörökhöz kapcsolódnak: hardver-szoftver együttes tervezés módszertana; az analóg és digitális jelfeldolgozás elmélete; tervezésük módszertana; elosztott, valós-idejű, beágyazott rendszerek és hálózati eszközeik rendszertechnikája; a verifikálás, hitelesítés (validálás), tesztelés és a diagnosztika módszertana; beágyazott rendszerek szoftvertechnológiája.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
1. Li Q., Yao C.: Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, ISBN: 1-57820-124-11993 (a)
2.
3.
4.
5.