Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Irányításelmélet; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Irányításelmélet
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU302M
Levelező: GEVAU302ML
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: L. Kiss Márton - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 10
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Szabályozáselméleti módszerek
áttekintése.


Tudás: Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok.
Képesség: A megszerzett tudást képes alkalmazni és a gyakorlatban hasznosítani. Az információtechnológia eszközeit és formális módszereit készség szinten használja.
Attitűd: Nyitott és elkötelezett az önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére a természettudományok, a mérnöki és informatikai tudományok területén.
Autonomia és felelősség: Alkalmas csoportban, egy-egy részterület szakértőjeként dolgozni, valamint csoportot felelősséggel irányítani.
Tárgy tematikus leírása:

Egy bemenetű és egy kimenetű nemlineáris átviteli tagok és több bemenetű egy kimenetű rendszerek linearizálása az érintőmódszer alkalmazásával. Egy külső gerjesztésű egyenáramú motor linearizált hatásvázlata, és az átviteli függvényei szögsebesség kimenőjel és armatúra feszültség bemenőjel között, valamint szögsebesség kimenőjel és terhelő nyomaték bemenőjel között. Paraméter identifikáció LKN módszerrel. Off-line, és on-line módszerek egy kimenetű több bemenetű rendszerek esetén. A harmonikus linearizálás elve, és alkalmazásának korlátai. A periodikus jelek Fourier sorba fejtése. A leíró függvények fogalma, és meghatározása. Nemlineáris rendszerek stabilitásának vizsgálata a harmonikus linearizálás módszerével. A határciklus fogalma, és fajtái. A nemlineűris rendszerek abszolút stabilitása. A Popov módszer Cipkin féle adaptációja. A mintavételes szabályozások. Az A/D és a D/A konverzió. Átviteli tagok digitális leképezése a véges differenciák módszerével. A PID szabályozó digitális leképezése. A soros és párhuzamos PID kompenzáció struktúrája. A kompenzáció leképezése során alkalmazott kiegészítő algoritmusok (korlátozások, előrecsatolás stb.). Önhangoló algoritmusok. A Nichols - Ziegler módszerek. Állapotegyenletek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A ZH feladat legalább 40 %-os teljesítése. (16-22 elégséges, 22-28 közepes 28--34 jó, 34-40 jeles)

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A ZH feladat legalább 40 %-os teljesítése. (16-22 elégséges, 22-28 közepes 28--34 jó, 34-40 jeles)

Kötelező irodalom:

1. Ajtonyi I, Digitális Rendszerek, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2002, ISBN963-661-399-5, pp.322
2. Bokor J., Gáspár P., : Irányítástechnika. Jegyzet, Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
3. F. Vahid, T. Giravis, Embedded System Design a Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-471-38678-2, pp. 324.
4. R. Isermann, Digital Control Systems I., Springer-Verlag, 1989, ISBN 3-540-50266-1, pp. 335.
5. R. S. Burns, Advanced Control Engineering, Butterworth-Heinemann, ISBN 0780651008, 2001, pp. 450.

Ajánlott irodalom:

1. Horváth Gábor (szerkeszt): Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998. 6-112. oldal.
2.
3.
4.
5.